หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี >>BA16301 Bali-Buro 5 days GA Jul-Sep 2013

BA16301 Bali-Buro 5 days GA Jul-Sep 2013 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-พระราชวังน้ำ-ถนนมาลิโอโบโร่                                                

04.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่เอสเคไนท์ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.35 น.           ออกเดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
10.15 น.           ถึงสนามบินจาการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
12.10 น.           ออกเดินทางต่อสู่ยอร์คยาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA208
13.30 น.           ถึงสนามบินยอร์คยาการ์ต้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่เส้นทางท่องเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวัง และเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยะธรรมชวา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังน้ำ Tamansari Water Palace เป็นสถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกำนัลในว่ายน้ำเล่นเบิกบานสำราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน ส่วนสระว่ายน้ำของมเหสี และธิดาของสุลต่านจะแยกออกไปต่างหากโดยรอบๆ จะเป็นสวนขนาดใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม นำท่านไปยังถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่  ซึ่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ของใช้ของฝากทั่วไป เช่น กระเป๋า, เสื้อผ้า, เครื่องจักรสาน, ภาพวาด, ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากในราคาย่อมเยาว์ได้ที่นี่อีกด้วย
ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
พักที่ SAPHIR HOTEL YOGYAKARTA / JOGJAGATAR PLAZA หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สอง           มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดพราหมนันต์-ศูนย์เครื่องเงิน-บาหลี-เดนพาซาร์

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ BOROBUDUR ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร มหาสถูปบุโรพุทโธ อันงดงามนั้นรังสรรค์ขึ้นด้วยความรักความศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นต่อพระพุทธศาสนาของชนชาวศรีวิชัย ประติมากรรมแต่ละชิ้นได้รับการจัดวางอย่างงดงามลงตัวและมีความหมายอันมีนัยถึงธรรม ธรรมชาติ หรือจักรวาล โดยสร้างขึ้นจากหินลาวา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 55,000 ตารางเมตร รูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 123 เมตร แต่ละด้านมีบันไดและซุ้มประตูขึ้นสู่มหาเจดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ชั้น ชั้น 1-6 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนชั้นที่ 7-10 มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม
ส่วนฐานของบุโรพุทโธ ประกอบด้วยขั้นบันไดใหญ่ 4 ขั้น กำแพงรอบฐานมีภาพสลักประมาณ 160 ภาพ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยังข้องอยู่ในกาม ผูกพันกับความสุข สนุกสนาน ความปรารถนาทางโลกอันไม่รู้จบ ส่วนนี้จัดอยู่ในขั้นกามภูมิ
ในส่วนที่สอง คือส่วนบนของฐานนั้น ผนังทั้งด้านนอกด้านในมีรูปสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกต่างๆ ประมาณ 1,460 ภาพ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นรูปภูมิ คือขั้นตอนที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วน
ส่วนที่สาม คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ จำนวน 72 องค์ แต่ละองค์บรรจุด้วยพระพุทธรูป ตั้งเรียงรายอยู่ 3 ระดับ โอบล้อมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สุดยอดของบุโรพุทโธ จำนวน 72 นั้น หากพิจารณาในทางธรรมแล้วหมายถึง รูป 18 เจตสิก 52 จิต 1 นิพพาน 1 และฐานพระเจดีย์ที่เป็นรูปบัวผลิบานนั้นบ่งบอกถึงการรู้ตื่นและเบิกบาน ส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่นั้นภายในไม่ได้บรรจุสิ่งใดไว้ อาจสื่อให้เห็นถึงความว่าง อันถึงที่สุดของนิพพานแล้ว ย่อมไร้ลักษณ์ ไร้รูปรอยใดๆ ในส่วนนี้ถือเป็นขั้นอรูปภูมิ ที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป
เที่ยง                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม วัดพราห์มนันต์ ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย) วิหารปรัมบานัน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปรัมบานัน ทางทิศตะวันออกของเมืองยอกยา ปรัมบานันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุโรพุทโธ เพราะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย วิหารแห่งนี้มีเทวาลัยหลักขนาดใหญ่ 3 หลังด้วยกัน คือ องค์ประธานหลังกลางที่ใหญ่ที่สุด เด่นที่สุด และสูงที่สุด (ประมาณ 47 เมตร) เป็นเทวาลัยที่สร้างขึ้นถวายแด่พระอิศวร อีก 2 หลังเล็กลงมา แบ่งเป็นเทวาลัยทิศเหนือที่สร้างถวายแด่พระนารายณ์ และเทวาลัยทิศใต้ที่สร้างขึ้นถวายแด่พระพรหม นอกจากนี้ปรัมบานันยังมีเทวาลัยขนาดเล็กรายรอบอีกร่วม 250 หลังเป็นองค์ประกอบ รวมไปถึงรูปปั้นรูปสลักอีกมากมาย ซึ่งด้วยความเก่า ความเก๋า ความขลัง ความงาม ความยิ่งใหญ่อลังการ และความสำคัญแห่งรอยอดีตในศาสนาฮินดู จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต  
ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.30 น.        เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เดนพาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA254
22.50 น.        ถึงสนามบินนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ GRAND MEGA RESORT & SPA BALI หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สาม          บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด-หาดจิมบาลัน  

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ BARONG DANCE เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือรังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอๆ กัน ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต นำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
บ่าย            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ สมควรแก่เวลานำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล TIRTA EMPUL TEMPLE วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านตัมปะก์ซีริง ตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน แม้น้ำจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน” นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด ไม่เป็นเพียงย่านที่สำหรับผู้ที่ใฝ่หาเรื่องราวของความสุขและเรื่องที่สุนทรีย์ในอารมณ์เพียงเท่านั้น แต่เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่เป็นการเติมเต็มความอิ่มให้การช็อปปิ้งเต็มรูปแบบอีกด้วย ตลอดถนนมังกี้ ฟอเรสท์ ที่ทอดยาวผ่านใจกลางอูบุดที่มีความเก่าแก่และใหม่ผสานกันอย่างลงตัว ตลาดแก่งนี้สามารถหาซื้อสินค้าประเภทหัตถกรรม ตะกร้าจากหมู่บ้านเทงกานัน และผ้าซุมบ้า และจะเจอสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่มีการตัดเย็บขายแบบทันสมัยและมีสินค้าแบรนด์เนมวางขายแบบหายใจรดต้นคอกันได้เลยที่เดียว และหากเป็นสินค้าของฝากเล็กๆ น้อยก็หาได้ไม่ยากเช่นกัน และที่สำคัญหากเดินทางเที่ยวในย่านนี้ก็จะมีกลิ่นหอมตลอดถนน กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย เทียนหอม ธูปหอม หอมที่วางขายแทบทุกร้านหากใครที่สนใจสินค้าประเภทนี้ในย่านนี้ไม่ควรพลาดเลยที่เดียว จากตลาดแห่งนี้เดินทางตรงไปที่หัวมุนถนนมังกี้ ฟอเรสท์ก็มีสินค้าวางขายกองๆ อยู่ไม่น้อยเช่นกัน
ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
พักที่ GRAND MEGA RESORT & SPA BALI หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สี่               วัดเม็งวี–เบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต-หาดจิมบารัน

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ วัดเม็งวี หรือตามัน อายุน Pura Taman Ayun
เป็นวัดที่สำคัญซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2177 ทั้งยังเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของบาหลีอีกด้วย วัดแห่งนี้เป็นวัดหลวงของราชาแห่งราชวงศ์เม็งวี ความโดนเด่นของวัดแห่งนี้คืออาคารที่มีหลังคาทรงเมรุหลายชั้นกว่า 29 แห่ง เป็นการจำลองจักรวาลตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ไม่ว่าจะเป็น เจดีย์สูงใหญ่ (เมรุ) ที่สื่อถึงเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล หรือสระน้ำที่รอบล้อมวัด เปรียบดั่ง มหาสมุทรสีทันดร ทั้งยังมีการตกแต่งสวนและการจัดการคูเมืองที่ดีอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขาเบดูกัล”ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ
เที่ยง                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมปุรา อูลัน ดานู บราตัน Pura Ulun Danu Bratan ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ำทะเล วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ชาวเบดูกุลสร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลทะเลสาบของพวกเขา เดิมทีนั้นวัดนี้ตั้งอยู่ริมน้ำ แต่น้ำในทะเลสาบแผ่มากว้างขึ้นเรื่อยๆ เลยทำให้วัดนี้มาอยู่กลางน้ำ ด้วยความสำคัญ และทัศนียภาพที่สวยงามของวัดอุลันดานู ภาพวัดถูกตีพิมพ์ในธนบัตรใบละ 50,000 IDR ด้วย ลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน Lake Bratan เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อยๆ ลาดต่ำลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี เมาต์อากุง Mount Angung ทางทิศตะวันออกนอก นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”
เย็น                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเลสไตส์บาหลี+กุ้งมังกร 500 กรัม ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดจิมบาลัน
พักที่ GRAND MEGA RESORT & SPA BALI หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ห้า             ช้อปปิ้งย่านคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์–จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซ็นเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอื่นๆ อีกมากมาย จะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของบาหลีก็ว่าได้เพราะที่นี้เป็นแหล่งที่รวมสินค้าที่มในทุกๆ ตลาดเอามารวมกันที่ตลาดแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น อิกัต ตระกร้าสาน ผ้าซุมบ้า ร้านขายของเก่า แกลเลอรี่ขายรูปไปจนถึงเสื้อผ้าที่ทันสมัย เสื้อผ้าชายหาด ชุดว่ายน้ำ และแบบตัดเย็บเองและแบบผลิตจากโรงงานและมีสินค้าประเภททอมือ สินค้าปัก และเครื่องเงิน เครื่องทอง งานแกะสลักไม้ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อการตกแต่งบ้านและสวน รวมไปถึงร้านค้าที่ทันสมัยต่างๆมากมาย
เที่ยง                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.55 น.           ออกเดินสู่เมืองจาการ์ต้า โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA415
15.55 น.           ถึงสนามบินเมืองจาการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
17.25 น.          ออกเดินทางจากจาการ์ต้า เที่ยวบินที่ GA864
21.00 น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

KKKขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการKKK
อัตราค่าบริการ ***19-23 ก.ค. / 9-13 ส.ค. / 20-24 ก.ย. 2556***


         ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                         30,999.-          บาท
  •          ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                         30,499.-          บาท
 •          ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                     29,999.-          บาท
 •          พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                              5,500.-          บาท              
 •  
 • **เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
 • 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ท้องถิ่น
 • พูดไทยได้คอยบริการ)
 • 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 • 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 1 USD/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 2 USD/คน/วัน ***รวมตลอดการ
เดินทางจ่ายทิป 25USD/ท่าน*** ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 6,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน          / เก็บค่าใช้จ่าย 6,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน  / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไป

ในลักษณะเหมาจ่าย

 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา