หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี >>BA16302 Bali-Lambongan 4 days TG New Year 2013

BA16302 Bali-Lambongan 4 days TG New Year 2013 

Happy New Year ... 2014 


               

บาหลี-ดำน้ำชมปะการัง 4 วัน 3 คืน 

พร้อมกับร่วมงานปาร์ตี้ NEW YEAR EVE DINNER
กับบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเองกับบรรยากาศแบบชายทะเล
สัมผัสกลิ่นไอเกาะสวาท หาดสวรรค์...บาหลีสวรรค์ของนักท่องเที่ยว
และร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
5..4..3..2..1…Happy New Year 2014
พิเศษ..อาหารทะเลสไตส์บาหลี ซีฟู้ดกุ้งมังกร  

 


วันแรก             กรุงเทพฯ-บาหลี-เดนพาซาร์-วิหารตานะห์ล็อต

06.30 น.           คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทเอสเคไนนท์ทัวร์คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระ
08.50 น.           ออกเดินทางสู่เกาะบาหลี เดนบาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบินที่ TG431 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.15 น.           ถึงสนามบินนานาชาติงูระห์ไร เดนบาซาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพวาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ “ดินแดนในทะเล”
ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร
พักที่ HARRIS HOTEL & RESIDENCE SUNSET ROAD KUTA หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สอง           บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามานี–วัดตัมปะก์ซีริง–ตลาดปราบเซียน–อูบุด

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็อง ด๊านซ์ BARONG DANCE เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโตผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็องมีอำนาจในการรักษาโรคต่างๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง คือรังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีรู้สึกหวาดกลัวและให้ความเคารพพอๆ กัน ตามบทละครบาร็องไม่สามารถปราบรังดาได้อย่างราบคาบเพราะจะต้องมีการถ่วงดุลระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สำหรับชาวบาหลีการแสดงชุดนี้คือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต นำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำเครื่องเงินอย่างละเอียด โดยช่างฝีมือที่ประณีต
บ่าย                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์นี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ สมควรแก่เวลานำท่านสู่ วัดเตียร์ตา อัมปีล TIRTA EMPUL TEMPLE วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะก์ซีริง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านตัมปะก์ซีริง ตามตำนานเล่าว่า เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานในชั่วคืนด้วยเล็บมือตน สิ่งปลูกสร้างนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวา ประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งจะทำให้กษัตริย์ ราชินี และนางสนมผู้วายชนม์กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงได้มีการต่อท่อออกมาลงในบ่อ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแก่เทพเจ้าแห่งสระน้ำแล้ว หญิงและชายจะแยกไปอาบน้ำกันคนละด้าน แม้น้ำจะมาจากแหล่งเดียวกันแต่จะมีท่อแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างกันไป จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน” นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด ไม่เป็นเพียงย่านที่สำหรับผู้ที่ใฝ่หาเรื่องราวของความสุขและเรื่องที่สุนทรีย์ในอารมณ์เพียงเท่านั้น แต่เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่เป็นการเติมเต็มความอิ่มให้การช็อปปิ้งเต็มรูปแบบอีกด้วย ตลอดถนนมังกี้ ฟอเรสท์ ที่ทอดยาวผ่านใจกลางอูบุดที่มีความเก่าแก่และใหม่ผสานกันอย่างลงตัว ตลาดแก่งนี้สามารถหาซื้อสินค้าประเภทหัตถกรรม ตะกร้าจากหมู่บ้านเทงกานัน และผ้าซุมบ้า และจะเจอสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่มีการตัดเย็บขายแบบทันสมัยและมีสินค้าแบรนด์เนมวางขายแบบหายใจรดต้นคอกันได้เลยที่เดียว และหากเป็นสินค้าของฝากเล็กๆ น้อยก็หาได้ไม่ยากเช่นกัน และที่สำคัญหากเดินทางเที่ยวในย่านนี้ก็จะมีกลิ่นหอมตลอดถนน กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย เทียนหอม ธูปหอม หอมที่วางขายแทบทุกร้านหากใครที่สนใจสินค้าประเภทนี้ในย่านนี้ไม่ควรพลาดเลยที่เดียว จากตลาดแห่งนี้เดินทางตรงไปที่หัวมุนถนนมังกี้ ฟอเรสท์ก็มีสินค้าวางขายกองๆ อยู่ไม่น้อยเช่นกัน
ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมกับร่วมงานปาร์ตี้ NEW YEAR EVE DINNER กับบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเองกับบรรยากาศแบบชายทะเล สัมผัสกลิ่นไอเกาะสวาท หาดสวรรค์...บาหลีสวรรค์ของนักท่องเที่ยว และร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 5..4..3..2..1…Happy New Year 2014              
พักที่ HARRIS HOTEL & RESIDENCE SUNSET ROAD KUTA หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สาม          ล่องเรือ Bali Hai Cruise– ดำน้ำชมปะการัง- กิจกรรมบนชายหาด –DUTY FREE – หาดจิมบาลัน

เช้า                   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
                        นำท่านสู่ท่าเรือ Bali Hai Cruise เพื่อเดินทางสู่เกาะ Lambongan ซึ่งมีชื่อเสียง และมีหาดทรายสีทองที่เงียบสงบและสวยงาม ทุกท่านจะได้มีเวลาอิสระกับกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งเรือท้องกระจกชมปลาใต้น้ำ เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมง และนั่งเรือท้องถิ่นขึ้นสู่เกาะ Lambongan ซึ่งทีมงานได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ อื่นไว้ครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ วอลเลย์บอลชายหาด Banana Boat ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว (กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) พร้อมบริการอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ของเรือ ระหว่างทางเจ้าหน้าที่จะสาธิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม
เที่ยง                รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเกาะแบบบาบีคิว
                        ให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์ดำน้ำแบบสกินไดฟ์วิ่ง ชมความสวยงามของปะการังใต้ท้องทะเล อิสระกับกิจกรรมต่างๆ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ หลังจากนั้นแวะ Duty Free ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด รวมทั้งสินค้าในร้าน Planet Hollywood ซึ่งจำหน่ายสินค้าในเครือฮอลลีวู๊ดมากมาย
เย็น                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเลสไตส์บาหลี + กุ้งมังกร 500 กรัม ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดจิมบาลัน
พักที่ HARRIS HOTEL & RESIDENCE SUNSET ROAD KUTA หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สี่               วัดเม็งวี-เดนพาซาร์–จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ วัดเม็งวี หรือตามัน อายุน Pura Taman Ayun เป็นวัดที่สำคัญซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2177 ทั้งยังเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของบาหลีอีกด้วย วัดแห่งนี้เป็นวัดหลวงของราชาแห่งราชวงศ์เม็งวี ความโดนเด่นของวัดแห่งนี้คืออาคารที่มีหลังคาทรงเมรุหลายชั้นกว่า 29 แห่ง เป็นการจำลองจักรวาลตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ไม่ว่าจะเป็น เจดีย์สูงใหญ่ (เมรุ) ที่สื่อถึงเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล หรือสระน้ำที่รอบล้อมวัด เปรียบดั่ง มหาสมุทรสีทันดร ทั้งยังมีการตกแต่งสวนและการจัดการคูเมืองที่ดีอีกด้วย
บ่าย                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.10 น.          ออกเดินทางจากเดนบาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ TG432
13.25 น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

KKKขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการKKK

อัตราค่าบริการ *** 29 ธ.ค. 56 – 1 ม.ค. 57 // 30 ธ.ค. 56 – 2 ม.ค. 57***


         ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                         38,888.-          บาท
  •          ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                         38,000.-          บาท
 •          ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                     37,200.-          บาท
 •          พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                             5,500.-           บาท              
 •  
 • **เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
 • 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ท้องถิ่น
 • พูดไทยได้คอยบริการ)
 • 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
 • 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 1 USD/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 2 USD/คน/วัน ***รวมตลอดการ
เดินทางจ่ายทิป 20USD/ท่าน*** ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 11,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน          / เก็บค่าใช้จ่าย 11,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน  / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไป

ในลักษณะเหมาจ่าย

 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา