หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ยุโรป ตะวันออก >>EU17502อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน (MS) ยอดเขาทิตลิต

EU17502อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน (MS) ยอดเขาทิตลิต  

กำหนดและรายละเอียดการเดินทาง :

วันแรก            กรุงเทพฯ –โรม (อิตาลี)

22.00 น.         คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 2เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ (MS)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง        โรม (อิตาลี)

00.50 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่  MS961 / MS791 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร

13.00 น.         เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นพาท่านเดินมายังย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ

 ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

                       พักค้างคืน ณ BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม        ปิซ่า-ฟอลเรนซ์

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                         คณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.

                      นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนำคณะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี

 เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ นำท่านชม สะพานทองคำ สะพานข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้นเดินผ่านพิพิธภัณฑ์อุฟฟิชี่ สู่ จตรัสซิญญอเรีย ถ่ายรูปกับ ปราสาทเวคชิโอ ซึ่งด้านหน้าของตัวปราสาทจะมี รูปปั้น เดวิด ซึ่งเป็นผลงานของ ไมเคิลแองเจลโล จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ที่สร้างด้วยหินอ่อนสีเขียว,ชมพู และก็ขาว และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

 ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

                         พักค้างคืน ณ SHERATON HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่             เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – โวโรน่า - เมืองมิลาน (เมืองแห่งแฟชั่น)

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (AMERICAN BREAKFAST)

นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก  ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน)

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า บ้านเกิดนิยายโศกนาฎกรรม โรมิโอและจูเลียส ของเช็คเปีย นำท่านชมย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปกับสนามกีฬาโรมันโบราณ จากนั้นเดินเท้าสู่ บ้านจูเลียส ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่น

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

                         พักค้างคืน ณ CROWNPLAZA MILAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า           มิลาน – ช้อปปิ้ง FOX TOWN OUTLET - ลูเซิร์น

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

      นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน ซึ่งเป็นวิหารสไตน์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดโลก

     นำท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาถูก

       อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อจะได้มีเวลาช้อปปิ้งที่ OUTLET ได้อย่างเต็มที่

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และ ทะเลสาบลูเซิร์น

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย                  ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกายี่ห้อดังต่างๆ, มีดวิคทรอรี่น๊อค,นาฬิกากุ๊กกรู,ช้อคโกแลต ฯลฯ

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

                         พักค้างคืน ณ GRND EUROPE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก          ยอดเขาทิทลิส – เบิร์น

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                         นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิทลิส ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,020 เมตร สนุกกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และ ชมถ้ำน้ำแข็ง         

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น

                         นำท่านชม ย่านเมืองเก่าของ กรุงเบิร์น ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์, ตัวอาคารรัฐสภาเบิร์น และ จากนั้นชม บ่อหมี สัญลักษณของกรุงเบิร์น

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จีน

                         พักค้างคืน ณ BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด         ดีจอง-ปารีส

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                      

                      นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                  บ่าย                 คณะออกเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส พักผ่อนสบายๆ บนรถ ตลอดการเดินทาง

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หอยเอสคาร์โกร์ + ไวน์ + สเต็ค

                         พักค้างคืน ณ MERCURE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด        ปารีส

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                            

                       ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต  จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล   เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

 เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้) สนุกสุดเหวี่ยงกับการ มีเวลาช้อปปิ้ง  ร้านค้าปลอดภาษี , ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส , อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                         พักค้างคืน ณ MERCURE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า          พระราชวังแวร์ซายส์

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                         นำคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้

                         นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

15.45 น.          คณะเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ MS800 / MS960 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร

วันที่สิบ          สนามบินสุวรรณภูมิ

13.50น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

 

*******************************************************************

หมายเหตุ       กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก+1ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง+

2ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง+

2ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

2 – 11,3-12 ,13 – 22,17 – 26 พ.ย//3 – 12,7 - 16 ,11 – 20,18 – 27 ธ.ค. 2557

83,900

81,900

79,900

77,900

12,500

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 8. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าบริการพิเศษต่างๆ

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจำนวนทั้งสิน 3,500 บาท โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
 • กรณีจองทัวร์แล้วยกเลิกหักค่าบริการทันที 2,000 บาทต่อท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงดังรำคาญรบกาวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผู้อื่นให้ก่อนความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางสวนใหญ่)
 • บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
 • บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผู้ร่วมเดินทางอื่น
 • บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่าน ที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป) ต้องขออภัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
สนามบินสุวรรณภูมิ ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา