หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ฮ่องกง >>HK16807 ฮ่องกง มาเก๊าไหว้พระใหญ่ 4วัน3คืน EK

HK16807 ฮ่องกง มาเก๊าไหว้พระใหญ่ 4วัน3คืน EK 

ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน 

 

 


เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ปอล,เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY +ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT
นั่งกระเช้านองปิง  360 องศา+นมัสการพระใหญ่ วัดโป่หลิน
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว+ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+เลดี้ มาร์เก็ต

พิเศษ1. บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
พิเศษ2. พักฮ่องกงระดับ 4ดาว ไม่เหนื่อยลากกระเป๋า

วันแรก              กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of Star – A Symphony of Lights

11.00 น.            พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว
13.45 น.         บินลัดฟ้า สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่นั่ง 3-4-3 มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง)


17.10 น.            ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า  ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่  ที่ยาวที่สุดในโลก
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)  นำท่านชม  Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์   นำท่านชม  A Symphony of Lights   ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน   การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง


นำท่านเข้าสู่ที่พัก... GOLD COAST HOTEL   หรือ PANDA HOTEL  เทียบเท่า


วันที่สอง           ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เวเนเชียน – ฮ่องกง – เลดี้ มาร์เก็ต

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  มาเก๊า ด้วยเรือเฟอรี่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  “มาเก๊า” นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้ง และฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือ
เข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนสามารถเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN  ไม่พลาดให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิมทาร์คไข่  พร้อมของพรจะสมหวัง   ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง  ที่ตั้งอยู่ริมทะเลเจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 18 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาแต่หากเพ่งมองดูดีๆจะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่ กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น หน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส ตั้งใจสร้าง ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน....
 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (3) หลังอาหารท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก...แวะช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ

นำท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENETIAN HOTEL  ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมค่าล่องเรือ  หากลูกค้าต้องการล่องเรือค่าใช้จ่ายประมาณ 120 เหรียญฮ่องกง/ท่าน) ภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตา นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์รี่  ประมาณ 1 ช.ม
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เลดี้ มาร์เก็ต  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจำพวกกระเป๋า, เครื่องประดับ, ของเล่น, เครื่องสำอาง และของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... GOLD COAST HOTEL   หรือ PANDA HOTEL  เทียบเท่า


วันที่สาม           ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - กระเช้านองปิง – พระใหญ่วัดโป่หลิน – CITYGATE OUTLET

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (5) จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ             ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ  นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย  พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง  อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่      ณ จุดนี้ได้อีกด้วย.นำท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกุงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกุง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง อีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากกระเช้า เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege)  ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวจากนั้นข้ามกระเช้ากลับมาช๊อปปิ้ง

อิสระ ที่ห้างดัง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... GOLD COAST HOTEL   หรือ PANDA HOTEL  เทียบเท่า


วันที่สี่               ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น  (8)   นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ 
จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารกลางวัน/เย็น)   .....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน.....
22.20 น.           บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385
00.05 น.           คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
คณะยืนยันการเดินทางที่  10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์//คณะยืนยันการเดินทางที่  15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์


กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

14-17 กันยายน 2556

21,900

21,900

20,900

6,000

28 กันยายน-1 ตุลาคม 2556

21,900

21,900

20,900

6,000

19-22 ตุลาคม 2556

22,900

22,900

21,900

6,000

26-29 ตุลาคม 2556

22,900

22,900

21,900

6,000

05-08 ธันวาคม 2556

23,900

23,900

22,900

6,000

7-10 ธันวาคม 2556

23,900

23,900

22,900

6,000

14-17 ธันวาคม 2556

22,900

22,900

21,900

6,000

19-22 ธันวาคม 2556

22,900

22,900

21,900

6,000

21-24 ธันวาคม 2556

24,900

24,900

23,900

6,000

 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                 R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                                R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด   มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 120 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 • นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

  • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
  • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

  • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
  • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
  • เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา