หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ฮ่องกง >>HK0101มาเก๊า-จูไห่?ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน FD

HK0101มาเก๊า-จูไห่?ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน FD 

มาเก๊า-จูไห่–ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

           มาเก๊า ชมความอลังการ เดอะเวเนเชี่ยนจูไห่  ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล *ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน*

นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

ไฟล์ทขาไป... FD2542 DMK-MFM 10.15-13.45

             FD762  DMK-MFM 10.10-13.40             

ไฟล์ทขากลับ.. FD2545 MFM-DMK 17.50 -19.45

                    FD765   MFM-DMK 19.50 -21.30                  

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่และใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

15-18, 22-25 Feb

01-04, 08-11, 15-18, 22-25 Mar

17,900 บาท/ท่าน

15,900 บาท/ท่าน

4,000 บาท/ท่าน

27-30 Mar , 03-06 Apr

18,500 บาท/ท่าน

16,500 บาท/ท่าน

4,000 บาท/ท่าน

12-15 ,13-16 Apr

24,900 บาท/ท่าน

22,900 บาท/ท่าน

6,000 บาท/ท่าน

 

รายละเอียดทัวร์     

       

 

DAY 1

ดอนเมือง – มาเก๊า (FD 2542 / FD762) ä มีค่าอาหารให้ท่านละ 100บาท / ผ่านด่าน-จูไห่ Ø สวนหยวนหมิงหยวน / ä ทานอาหารค่ำ /  ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน

-

-

D

DAY 2

จูไห่ /ชมร้านผ้าไหม / ชมถนนคู่รัก/ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล / สวนสาธารณะดอกบัวขาว (สักการะเจ้าพ่อกวนอู/เจ้าแม่กวนอิม/เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ)/ชมศูนย์สมุนไพรจีน พร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า /äอาหารกลางวัน

เดินทางไปฮ่องกงโดยเรือดีสนีย์แลนด์ (อยู่จนพลุจบ)

B

L

-

DAY 3

ä อาหารเช้า / CITY TOUR (จุดชมวิววิคตอเรีย/อ่าวรีพลัสเบย์ /ร้านจิวเวอรี่ )/ äอาหารกลางวัน / เดินทางสู่    มาเก๊าโดยเรือ / ชมเดอะเวเนเชี่ยน (ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆลูกทัวร์เสียค่าเข้าชมเอง)

*จากเวเนเชี่ยนกลับโรงแรมลูกค้าต้องกลับเองค่ะ*  อาหารเย็นอิสระ

B

L

-

DAY 4

มาเก๊า CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม /ชิมขนมพื้นเมือง/โบสถ์เซนต์ปอล / เซนาโด้ สแควร์)/              äอาหารกลางวัน / เดินทางสู่สนามบิน - ดอนเมือง (FD2545 / FD765)

B

L

-

พัก มาเก๊า 1 คืน

จูไห่ 1 คืน

ฮ่องกง 1 คืน

พัก POUSADA MARINA INFANT  HOTEL

 หรือเทียบเท่า

พัก Silver Art  Hotel

หรือเทียบเท่า

พัก Ramble Garden Hotel             หรือเทียบเท่า   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

·         ราคาข้างต้น เป็นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 

·         ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

·         ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน

·         รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

·         เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

 

 

มาเก๊า-จูไห่–ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

            มาเก๊า ชมความอลังการ เดอะเวเนเชี่ยน

 จูไห่  ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล *ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน*

นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

 

 
   


 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ มาเก๊าØ ผ่านด่าน-จูไห่ Ø สวนหยวนหมิงหยวน / ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน

..........        ½ พร้อมกันที่สนามบิน ดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอิน อาคาร 1 สายการบิน  THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค  เอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

..........   Q  นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ ( FD2542 หรือ  FD 762)

 (ä มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง)

..........           ถึง  สนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางผ่านด่านเข้าสู่  เมืองจูไห่   .... นำท่านชม “สวนหยวนหมิงหยวน”  สร้างตามแบบมาจากสวนหยวนหมิงหยวน ที่ปักกิ่ง ซึ่งได้ถูกเผาทำลายในช่วยสงครามฝิ่นโดยทหารพันธมิตร เมื่อปี ค.ศ.1860  สวนแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยตำหนัก,  และสวนสวยนานาชาติ            เช่น สวน และสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลี, ฝรั่งเศส สำหรับท่านชื่นชอบถ่ายรูป ที่นี้นับได้ว่ามีมุมสวยๆให้ท่านได้ท่านรูปเป็นที่ระลึก        อย่างจุใจเลยทีเดียว

ค่ำ             ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

......แล้วนำท่านชม NIGHT SHOW หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา

หมายเหตุชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ำแล้วแต่ความเหมาะสม ...

ã    เข้าพัก  SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง      จูไห่ Ø ชมผ้าไหม/ชมถนนคู่รัก/จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล /สวนสาธารณะดอกบัวขาว /ศูนย์สมุนไพรจีน/

                

เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อ ผ้าไหม ชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาทิเช่น ไส้ผ้าห่มที่ทำจากเส้นในไหม, ชุดเครื่องนอนต่างๆ,         เสื้อผ้าผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่งผ้าไหมจีนถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก หรือว่าใช้เองได้ตาอัธยาศัย นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก ...แล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า หวีหนี เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล..นำท่านชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว “หรือวัดไป๋เหลียนต้ง” เป็นวัดเล็กๆ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัด จะมีบันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ให้ท่านกราบนมัสการ ได้แก่ เจ้าพ่อกวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, และเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่น เมื่อท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดั่งที่ปารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล...จากนั้นนำท่านชมศูนย์สมุนไพรจีน พร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า

 เที่ยง   ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง (โดยเรือ) ถึงฮ่องกงให้ท่านเที่ยว ดีสนีย์แลนด์ สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกอันดับที่ 5  ของ       ดีสนีย์แลนด์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุก แห่งที่ 11 ของดีสนีย์ สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในฮ่องกง  ดีสนีย์แลนด์นั้นก็มีอยู่มากมาย โดยเมื่อผ่านทางเข้าตรง  “เมนสตรีท ยูเอส เอ” ที่ได้จำลองบรรยากาศในอดีตของอเมริกาเอาไว้ก็จะเป็นโลกแห่งความสนุกสนานใน ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ ที่แบ่งพื้นที่สวนสนุกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ แฟนตาซีแลนด์, ทูมอโรว์แลนด์, และแอดเวนเจอร์แลนด์ ซึ่งสวนสนุกแต่ละส่วนต่างก็มีความน่าสนใจแตกต่างกัน ออกไปเปิดฉากความบันเทิงด้วยโชว์ใหม่แกะกล่องกับขบวน พาเหรด Flights of Fantasy Parade” มอบประสบการณ์ความสนุกสูงเสียดฟ้า  กับพาเหรดที่ระดับความสูงถึง 40 ฟุต ซึ่งใช้เวลา สร้างสรรค์นานถึง 18 เดือน ที่ถูกจัดขึ้นอย่างพิเศษที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่านั้น  ตระการตากับความงามของปราสาทเจ้าหญิงที่ส่งประกายระยิบระยับโดดเด่นส่องแสงสวยงามทั้ง กลางวันและกลางคืน (อยู่ชมจนการแสดงพลุจบ)

** ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ สามารถนำน้ำเข้าได้ 1ขวด และขนมอีก 1ชิ้นเท่านั้น **

(อาหารเย็นอิสระ)

ã    เข้าพัก  Ramble Garden Hotel  หรือเทียบเท่า           

วันที่สาม     ฮ่องกง Ø CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย /อ่าวรีพลัสเบย์/จิวเวอรี่)/เดินทางสู่มาเก๊า / ชมเวเนเชี่ยน

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน   นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด)จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น                 อ่าวรีพลัสเบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองจากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงาน    จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับมากมายอาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ ซึ่งจะได้ชมขั้นตอนการผลิตและจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง  

เที่ยง              äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า (โดยเรือ)

นำท่านชม  เดอะ เวเนเชี่ยน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชม โชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ  (ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง / www.venetianmacao.com) หรือท่านจะทดลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนตามอัธยาศัยก็ได้ ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้                       *จากเวเนเชี่ยนกลับโรงแรมที่พัก ลูกค้าต้องเดินทางกลับเองค่ะ*  อาหารเย็นอิสระ

ã เข้าพัก   POUSADA MARINA INFANTE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว   

วันที่สี่    มาเก๊า CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นมือง/โบสถ์เซนพอลล์/เซนาโด้ สแควร์)

                เดินทางสู่สนามบิน – กลับดอนเมือง  

เช้า           ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน...จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844  นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความ 

หมายถึงการมีชีวิตยืนยาวและตำนานของต้นไม้แห่งความรัก (นำท่านเลือกซื้อขนมพื้นเมือง และอาหารเสริมเพื่อเป็นของฝาก ) นำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล(St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน

ตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ..ให้ท่านช้อปปิ้ง เซนาโด้ สแควร์หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊าย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ให้ท่านเดินเที่ยวและแวะเลือกซื้อสินค้าตามต้องการ

                  ä รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร    

        (äอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย )      

                  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า

17.50 Q  เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  (FD2545 หรือ  FD765)

19.45        ถึงท่าอากาศดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…..O

óó óó óóó

 

อัตราค่าบริการนี้รวม:

·        ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Air Asia (FD) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

·        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ 

·           ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามที่สายการบินกำหนด

·          ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  

·        ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)

·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ

  • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
  • ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง  (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)

·        ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

·        ค่ากระเป๋าลงเรือเฟอร์รี่ที่มีขนาด เกิน 16*24 นิ้ว ขึ้นไปลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

·        ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)

·        ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด

·        ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน

                (หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 4 วัน ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด  = 120 หยวน ต่อทริปนี้ค่ะ)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง:

·    รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )

·    ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทำการจอง

           พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน   

·        ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

·        ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

·     เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

·     เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1.) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

          1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน  
        1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น 
        1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด 
          1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ

             ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

      2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความ

            ผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

            ดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียม

            ความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

      3.) กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด             ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก :

·   เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำ

   ได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง

·   กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา 

·   กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3วันทำการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

·   เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 

หมายเหตุ :

1.    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสำคัญ

2.   บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่

   อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติ

   ฯลฯและการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี

   อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

3.   สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุ

   ที่นั่งด้วยตนเอง

* เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ *

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา