หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ฮ่องกง >>HK0102ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน(HX)

HK0102ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน(HX) 

 

ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืน

ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!!

      เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER   ฮ่องกง...วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน

   ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม
โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

 

   

 

ไฟล์ทขาไป...HX768 BKK-HKG 08:50-12:40

ไฟล์ทขากลับ...HX 773 HKG-BKK 23: 05-01:10+1          

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

13-16 Feb, 27 Feb-02 Mar

06-09 , 20-23 Mar

16,900 บาท/ท่าน

14,900 บาท/ท่าน

3,000 บาท

* ราคาข้างต้น การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป *

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดทัวร์

DAY 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (HX768 ) –  เหมารถไปเซินเจิ้น  Ø ä อาหารค่ำ (ซีฟู๊ด) / ช้อปปิ้ง LOWU CENTER

-

-

D

DAY 2

เซินเจิ้น Ø ผ่านชมสวนหงส์ซูหลิง แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น(อาทิเช่น หยก, ชา)

เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – ซัวเถา

B

L

D

DAY 3

ซัวเถา Ø เกาะมาหยู – นั่งรถกลับเซินเจิ้น Ø  แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน 

B

L

D

DAY 4

เซินเจิ้น – เหมารถกลับฮ่องกง Ø CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย พ้อยท์/อ่าวรีพลัสเบย์ /วัดแชกงหมิว /ชมจิวเวอรี่) / ä อาหารกลางวัน / อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน – แล้วเดินทางสู่สนามบิน – กรุงเทพฯ  (HX773 )

B

L

-

พัก เซินเจิ้น 2 คืน

ซัวเถา 1 คืน

พัก  BEST WESTERN HOTEL หรือ

BONANZA HOTEL  หรือเทียบเท่า

พัก  PLATINUM CTRSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

·         ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

·         กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน

·         รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

·         เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

 

 

ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน 3 คืนไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!!

เซินเจิ้น...ช้อปปิ้ง LOWU CENTER   ฮ่องกง...วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง ย่านนาธาน

          ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม

โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

 

 

รายละเอียดการเดินทาง...

วันแรก         กรุงเทพฯ ฮ่องกง เหมารถไปเซินเจิ้น Ø ช้อปปิ้ง LOWU CENTER

06.00   ½ พร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6

อาคารผู้โดยสารขาออก  สายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก 

แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

08.50  Q นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  (HX768 08:50-12:40)

    12.40    ......ถึง สนามบิน  Chek Lap Kok  ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไปมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248

 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008  ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... เดินทางสู่เซินเจิ้น (นั่งรถเหมา) เซินเจิ้นตั้งอยู่ที่มณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง มีสถานะเป็นเมืองใน    เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด 

ค่ำ          ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟู๊ด)

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ LOWU CENTER หรือมาบุญครองเซินเจิ้น แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่ ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดต่างๆ มากมาย...

ã   เข้าพัก BEST WESTERN HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง     เซินเจิ้น Ø ผ่านชมสวนหงส์ซูหลิง - แวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น - เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) -ไต่ฮงกง -ซัวเถา

เช้า        ä รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

......หลังอาหารนำท่านผ่านชมสวนหงส์ซูหลิง ถือเป็นสวนสาธารณะแห่งชาติของจีนที่มีขนาดเล็กที่สุด และเป็นจุดชมวิว ที่ทัศนียภาพกว้างใหญ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง รวมไปถึงนกนานาพัน นกป่าโกงกาง, นกในตำนาน ฯลฯ...หลังอาหารนำท่านแวะชมสินค้าพื้นเมืองเซินเจิ้น อาทิ เช่น งานแกะสลักจากหยก,  ครีมไข่มุก ,  ชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นที่ระลึก หรือเป็นเลือกเป็นของฝาก... ...แล้วนำเดินทางสู่อำเภอหลู่ฮง (ลู่ฟง) ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

 

เที่ยง      ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แวะทานระหว่างทาง)

......จากนั้นนำท่าน นมัสการเฮียงบู๋ซัว หรือ เจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริง ที่ชาวจีนในประเทศไทยได้จำลองเอามาสร้างไว้ที่        ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์  ตัวเหลาเย ในวัดหยวนซัน  อายุประมาณ 800 ปี ที่มีชื่อเสียง โด่งดัง และเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเลมานานแล้ว ว่ากันว่าพระพุทธรูป ตัวเหลาเยนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้าใครขอพรแล้วจะสมความปรารถนาทุกประการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่แดนไกลท่านจะสามารถให้พร และคุ้มครองได้เป็นอย่างดี  ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคน   ซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก 

......จากนั้นนำท่าน  สู่ ไต่ฮงกง นมัสการนมัสการอนุสรณ์สถานของบุรพาจารย์ ไตฮงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนและศรัทธาของบุคคลทั่วไปในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน เมื่อยังมีชีวิตอยู่ท่านได้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ไว้อย่างมากมายมหาศาล ทั้งยังเป็นผู้ให้กำเนิด  มูลนิธิปอเต็กตึ้ง  คนแรก   ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม   สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา  หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้...แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซัวเถา ซึ่งในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศต่าง ๆ กว่า  30 ประเทศ  ทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

           ค่ำ      ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                     ã  เข้าพัก   PLATINUM CTRSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม      ซัวเถา Ø เกาะมาหยู นั่งรถกลับเซินเจิ้น Ø แวะชมศูนย์วิจัยยาจีน

เช้า        ä  รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

......หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  เกาะมาหยู หรือ ไฮตังม่า เพื่อเยี่ยมชมวัดเจ้าแม่ทับทิม และนมัสการ  รูปปั้น               เจ้าแม่ทับทิม อันศักดิ์สิทธิ์  จากนั้นนำท่านชม วัดมาจู๊  ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก ภายในวัดมีการตกแต่งอย่างงดงาม ที่บนหลังคาของวัดถูกประดับอย่างสวยงามด้วย รูปแกะสลักของมังกรล่อแก้ว  และหงษ์คู่ กับดอกโบตั๋น เทพเจ้ามาจู๊ เป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน เชื่อกันว่าหากวันใดจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้เทพเจ้ามาจู๊ก่อน เพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย….  

เที่ยง      ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แวะทานระหว่างทาง)

......เดินทางกลับเมือง เซินเจิ้น ...นำท่านแวะ ชมศูนย์วิจัยยาจีน แหล่งแนะนำ สรรพคุณ ส่วนผสม มียาสมุนไพรจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นยาครีม ฯลฯ หลายหลายให้ท่านได้เรียนรู้  

ค่ำ         ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã เข้าพัก BONANZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่         เซินเจิ้น ฮ่องกง (นั่งรถเหมา) Ø CITY TOUR (เขาวิคตอเรีย/ อ่าวรีพลัสเบย์ /วัดแชกงหมิว /จิวเวอรี่)

                 อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน สนามบินฮ่องกง กลับกรุงเทพฯ

เช้า           ä รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ ฮ่องกง (นั่งรถเหมา) นำท่านชมทัศนียภาพถ่ายรูป ณ จุดชมวิว เขาวิคเตอเรียพ้อยท์ (VICTORIA  POINT) ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนราม่า  360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน

นิวเทอริเทอร์รี่ตลอดจนเกาะน้อย ใหญ่ในทะเลจีนใต้จากมุมสูง (แต่ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) ...นำท่านสู่ชายหาด

น้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์  สถานที่พักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล  และจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่งของอ่าว นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความศรัทธา อาทิ พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะ    สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำวัดนี้ และอธิษฐานหมุนกังหันแห่งโชคชะตา หรือที่เรียกกันว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย, สุภาพแข็งแรง อายุยืน, โชค ลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล …จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับนั้นๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

เที่ยง    ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้งกันต่ออย่างจุใจย่านถนนนาธานแหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกง มีเวลาให้ท่านทั้งวันให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าอาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า น้ำหอม หรือ ของเด็กเล่นฯลฯ  ณ ร้านช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกก็ได้ …จนได้เวลาอันสมควรเจอกันที่จุดนัดพบ.... แล้วเดินทางสู่สนามบิน

    (ä อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ)

  Q เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ (HX773/23:05-01:10+1)

     ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ…..O

óóó  óó  óóó

อัตราค่าบริการนี้รวม:

·        ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

·        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ

·         ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 23 กก หรือตามข้อกำหนดของสายการบิน

·        ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

·        ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)

·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 

  • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง  (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)

·        ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

·        ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)

·        ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด

·        ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน

(หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 4 วัน ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด  = 120 หยวน ต่อทริปนี้ค่ะ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง:

·    รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )

·    ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทำการจอง

           พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

·        ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

·     เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

·     เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1.) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

          1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน  
        1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น
        1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด 
          1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ

             ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

      2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความ

            ผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

            ดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียม

            ความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

      3.) กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด             ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก :

·   เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำ

   ได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง

·   กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา

·   กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3วันทำการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

·   เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

 

หมายเหตุ :

1.    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสำคัญ

2. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่

    อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติ

    ฯลฯและการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี

    อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

3. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุ

   ที่นั่งด้วยตนเอง

* เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ *

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา