หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ฮ่องกง >>HK0103มาเก๊า - จูไห่ ? ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนNX

HK0103มาเก๊า - จูไห่ ? ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนNX 

      มาเก๊า - จูไห่ – ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

            มาเก๊า ชมความอลังการ ”เดอะเวเนเชี่ยน” จูไห่  ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

 

 
   

 

ไฟล์ทขาไป.NX 879 BKK-MFM 02.55-06.50

ไฟล์ทขากลับ.NX 882 MFM-BKK 18.10-19.55

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

25-27 Jan

01-03, 08-10, 15-17 Mar

22-24, 29-31 Mar

13,900 บาท/ท่าน

12,500 บาท/ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดทัวร์      

DAY 1

กรุงเทพ – มาเก๊า (NX879/02.55-06.50) Ø เดินทางไปจูไห่ / ชมสวนหยวนหมิงชิงหยวน /ä อาหารกลางวัน / ถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์เกริ์ล /สวนสาธารณะดอกบัวขาว / ร้านผ้าไหม / ร้านยา / ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป่ย /                   ä อาหารเย็น (ซีฟู๊ด)

-

L

D

DAY 2

ä อาหารเช้า-(นั่งเรือ)ไปฮ่องกง /ซิตี้ทัวร์ ( อ่าวรีพลัสเบย์ / จุดชมวิววิคตอเรีย / ร้านจิวเวอรี่)

ä อาหารกลางวัน / อิสระช้อปปิ้ง Ø  (นั่งเรือ) กลับมาเก๊า

B

L

-

DAY 3

ä อาหารเช้า / CITY TOUR / โบสถ์เซนต์ปอล / วัดเจ้าแม่กวนอิม / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล /

ä อาหารกลางวัน / ชมเดอะเวเนเชี่ยน (ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆลูกทัวร์เสียค่าเข้าชมเอง) เดินทางไปสนามบิน – กลับกรุงเทพฯ (NX 882/18.10-19.55)

B

L

-

จูไห่ 1 คืน

มาเก๊า 1 คืน

พัก SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า

พัก POUSADA MARINA INFANT  HOTEL

 หรือเทียบเท่า

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

·         ราคาข้างต้น เป็นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 

·         ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

·         ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน

·         รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

·         เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

                           

มาเก๊า - จูไห่ – ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

มาเก๊า ชมความอลังการ เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่  ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

นมัสการ “องค์เจ้าแม่กวนอิม” อันศักดิ์สิทธิ์ ที่อ่าวรีพลัสเบย์

 

 
   

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – มาเก๊า Ø ผ่านด่าน-จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน  / ถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์เกริ์ล/ ร้านผ้าไหม/สวนสาธารณะดอกบัวขาว / ร้านสมุนไพร / ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป่ย

23.55   ½ พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน แอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค  เอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

02.55 Q นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX 879  ( มีอาหารบริการบนเครื่อง)

06.50  ถึง สนามบินมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป่ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา,เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางผ่านด่านเข้าสู่เมืองจูไห่ ....นำท่านชมสวนหยวนหมิงหยวน  สร้างตามแบบมาจากสวนหยวนหมิงหยวน ที่ปักกิ่ง ซึ่งได้ถูกเผาทำลายในช่วยสงครามฝิ่นโดยทหารพันธมิตร เมื่อปี ค.ศ.1860  สวนแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยตำหนัก,  และสวนสวยนานาชาติ เช่น สวน และสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลี, ฝรั่งเศส สำหรับท่านชื่นชอบถ่ายรูป ที่นี้นับได้ว่ามีมุมสวยๆให้ท่านได้ท่านรูปเป็นที่ระลึกอย่างจุใจเลยทีเดียว

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน

           จากนั้นนำท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก ...แล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า หวีหนี เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล  จากนั้น ให้ท่านได้เลือกซื้อ ผ้าไหม ชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาทิเช่น ไส้ผ้าห่มที่ทำจากเส้นในไหม, ชุดเครื่องนอนต่างๆ,  เสื้อผ้าผ้าพันคอ ฯลฯ ซึ่งผ้าไหมจีนถือว่ามีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยง ไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก หรือว่าใช้เองได้ตาอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านชม  ศูนย์สมุนไพรจีน พร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า  นำท่านชม สวนสาธารณะดอกบัวขาว หรือ “วัดไป๋เหลียนต้ง” เป็นวัดเล็กๆ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัด จะมี บันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ให้ท่านกราบนมัสการ ได้แก่ เจ้าพ่อกวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, และเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่น เมื่อท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดั่งที่ปรารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล......อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ   ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ

ã    เข้าพัก  SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : นั่งเรือไปฮ่องกง/ ซิตี้ทัวร์ / อ่าวรีพลัสเบย์/ จุดชมวิววิคตอเรีย / ร้านจิวเวอร์รี่/ อิสระช๊อปปิ้ง-(นั่งเรือ) กลับมาเก๊า

เช้า       รับประทานอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านนั่งเรือสู่ เกาะฮ่องกง ชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว  เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน   นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุด)จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองจากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับมากมายอาทิเช่น แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ ซึ่งจะได้ชมขั้นตอนการผลิตและจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากจนจุใจ... ได้เวลาอันสมควรนำท่าน(นั่งเรือ) กลับ เมืองมาเก๊า /เดินทางสู่โรงแรมที่พัก    

 ( อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย)

ã เข้าพัก   POUSADA MARINA INFANTE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว   

 

วันที่สาม : มาเก๊า Ø CITY TOUR (โบสถ์เซนต์ปอล/วัดเจ้าแม่กวนอิม/ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล) / ชมเวเนเชี่ยน/

กลับกรุงเทพ          

เช้า          รับประทานอาหารเช้า โรงแรม

จากนั้นนำชม โบสถ์เซ็นต์ปอล(St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17  นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ..ให้ท่านช้อปปิ้ง เซนาโด้ สแควร์หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊าย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ให้ท่านเดินเที่ยวและแวะเลือกซื้อสินค้าตามต้องการ....นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน...จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทาง  มิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844  นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาวและตำนานของต้นไม้แห่งความรัก (นำท่านเลือกซื้อขนมพื้นเมือง และอาหารเสริมเพื่อเป็นของฝาก)

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากรับประทานอาหารนำท่านชม  เดอะ เวเนเชี่ยน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชม โชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ  (ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง / www.venetianmacao.com) หรือท่านจะทดลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนตามอัธยาศัยก็ได้ ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า

18.10      เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  (NX882)

19.55   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

 

óó óó óóó

 

อัตราค่าบริการนี้รวม:

·        ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Air Macau (NX) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

·        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ 

·       ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก หรือตามที่สายการบินกำหนด

·        ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  

·        ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)

·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 

  • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)

·        ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

·       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและ เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

·       ค่ากระเป๋าลงเรือเฟอร์รี่ที่มีขนาด เกิน 16 x 24 นิ้ว ขึ้นไปลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

·       ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)

·       ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด

·       ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน,มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 หยวน/วัน/ท่าน,คนขับรถ 10 หยวน/วัน/ท่าน

         (หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด  = 90 หยวน ต่อทริปนี้ค่ะ)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง:

·    รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )

·     ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE   หลังจากที่ได้ทำการจอง   พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·       ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

·       ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินฯลฯ

·   เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

·   เพื่อให้การสั่งซื้อและตกลงซื้อขายสินค้าบริการจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1.) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

        1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน  
        1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr./ Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น 
        1.3 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด 
       1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่า      จะต้องคงมีอายุ เหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2.)  ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้  หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.4 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3.) กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัท ฯเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัท ฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก :

·   เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง

·   กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา 

·   กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3วันทำการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

  คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

·   เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่

  ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

หมายเหตุ :

 1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตาม ความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน เป็นสำคัญ

2.บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ รับผิดชอบ  ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

3. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง

 

* เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ *

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา