หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> มาเลเซีย >>MA9817 เมดาน 4 วัน 3 คืน

MA9817 เมดาน 4 วัน 3 คืน 

เมดาน ดินแดนในฝัน 4 วัน 3 คืน

พาราพัท-ทะเลสาบโทบ้า-เกาะซาเมอร์เซอร์-บราสตากี้

กำหนดการเดินทาง  20, 27 มิ.ย. / 4, 11 ก.ค. / 1, 22, 29 ส.ค. / 5, 12, 19, 26 ก.ย. / 3, 10 ต.ค.            ราคา    16,900.-
รอบพิเศษวันที่               29 – 1 ม.ค. 57                                                                                              ราคา    18,900.-


วันแรก             กรุงเทพฯ – อินโดนีเซีย (เมดาน)

14.00 น.               พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับ
16.05 น.               ออกจากกรุงเทพ สู่เมดาน โดยสายการบินแอร์ เอเชียเที่ยวบินที่ QZ8085
(เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย เป็นสายการบิน Low Cost จึงไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง    และหากต้องการเลือกที่นั่งบนเครื่องต้องชำระเงินเพิ่ม ที่นั่งปกติ 65 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน และที่นั่ง HOT SEAT 350 บาท/ท่าน/เที่ยวบินซึ่งจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน)
18.00 น.               ถึงสนามบินโปโรเนีย เมดาน ประเทศอินโดนีเซีย หลังทำพิธีตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 1
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Santika Dyandra Hotel / Tiara Hotel / Soechi Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียง

เมดาน เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา จากเงินบาทไทยเป็นเงินรูเปียร์ส ของอินโดนีเซีย โดยเงิน 10,000 รูเปียร์สเท่ากับ
35 บาทของเงินบาทไทย โดยเงินของอินโดนีเซียนั้นมีแบงค์ 100,000 รูเปียร์ส เป็นแบงค์ใหญ่สุด

 

วันที่สอง          อินโดนีเซีย(เมดาน)  – พาราพัท – เกาะซาเมอร์เซอร์

07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 2 นำท่านเดินทาง สู่เมืองพาราพัท (ระยะทาง 176 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 – 5 ชม.) ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและป่าสนสองข้างทางที่สูงพลิ้วไหวราวกับว่าคอยตอนรับผู้มาเยือนอย่างอ่อนโยนตลอดทางที่เริ่มวิ่งขึ้นบนสันภูเขา  
13.00 น.               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 3จากนั้นนำท่านลงเรือล่องทะเลสาบโทบ้าสู่เกาะซาเมอร์เซอร์ ใช้เวลาราว 40 นาทีถึงหมู่บ้านโตม็อค  นำท่านเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าบาตัก ชาวบาตักเดิมมีความเชื่อแบบดั้งเดิมคือบูชาธรรมชาติและเชื่อธรรมชาติก่อนที่มิชชันนารีตะวันตกจะเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาเมื่อชาวดัชท์ยึดครองอินโดนีเซียเป็นอาณานิคม ชมสุสานกษัตริย์โบราณของ Raja Sidabutar  ซึ่งสุสานฯนั้นตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ ขนาดไม่ถึงไร่ มีบันไดขึ้นไปประมาณ 15 เมตร กลางบันไดมีซุ้มประตูที่มีลักษณะเฉพาะ โดยแกะสลักลายท้องถิ่นดูสวยงามมีเสน่ห์ ที่น่าสนใจนั้นคือ มีรูปสลักเป็นรูปจิ้งจกอยู่ทั่วบริเวณ
จากนั้นนำท่านเดินทางต่ออีกราว 40 นาที ถึงหมู่บ้านแอมบาริต้า ชมหมู่บ้านซึ่งในอดีตเป็นเผ่ากินคน ชมลานพิพากษาซึ่งทำจากหิน ซึ่งเป็นที่ประชุมและตัดสินคดีของหัวหน้าเผ่า จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมท้องถิ่นในราคาแสนถูก ได้เวลาอันสมควรนำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น.               นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Nigala Hotel / Patra Hotel หรือระดับใกล้เคียง (ห้องพักเป็นแบบ Mountain View หากท่านต้องการ Upgrade พักห้องแบบ Lake View กรุณาสอบถามกับหัวหน้าทัวร์ เพื่อชำระเงินเพิ่มกับทางโรงแรม) ที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านชมวิวทะเลสาบโทบ้าที่กล่าวกันว่าเป็น The Beautiful Lake in Indonesia ณ. ที่นี้ท่านจะได้ชม พระอาทิตย์ตกดิน (ทะเลสาบ) ที่มีฉากงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเซีย จนใครบางคนต้องอุทานว่า สวยจริง สวยมาก   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 4


วันที่สาม          พาราพัท – จุดชมวิว ร้านน้ำขิง – ลองเฮ้าส์ – น้ำตกซิปิโซปิโซ้ – บราสตากี้ – กู๊ดดาร์ลิ่ง – ตลาดผลไม้ 

07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 5 จากนั้นเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่บราสตากี้ ระหว่างทางแวะจุดชมวิวทะเลสาบโทบ้า ให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกดื่มน้ำขิงร้อนๆ เที่ยวเมืองเปอร์มาตั้งเปอร์ปา ชมบ้านขอกษัตริย์ซึ่งยาวที่สุดในโลก ที่มีภรรยาถึง 24 คน จากนั้นนำท่านชมน้ำตกซีปิโซปิโซ ที่ลือชื่อเป็นน้ำตกที่พุงทะลุออกจากผนังของภูเขา มีความสูงถึง 100 เมตร ตกลงสู่เบื้องล่าง น้ำตกแห่งนี้เกิดขึ้นจากแม่น้ำใต้ดินสายเล็กๆ ที่ไหลในที่ราบสูงคาโร ซึ่งพุ่งตัวเองออกมาจากถ้ำในหลุมปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลสาบโทบ้า ถือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอินโดนีเซีย และองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ชมความสวยงามของทัศนียภาพเนินเขาสูงและทะเลสาบโทบ้าจากมุมมองของปลายแหลม
เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 6 เดินทางถึงเมืองบราสตากี้ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล ราว 4,594 ฟุตจากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นสบายทั้งปี นำท่านขึ้นชมเนินเขาแห่งความรัก (กู๊ด ดาร์ลิ่ง) เป็นเนินเขาที่มีธรรมชาติสวยงามชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่กำลังครุกรุ่นอยู่ตามธรรมชาติอันสวยงามที่เกิดขึ้นนับล้านปีคือภูเขาไฟชินาบุง(รูปร่างคล้ายภูเขาไฟฟูจิแต่เล็กกว่า)และภูเขาไฟชิบายัคจากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ผลไม้ ณ ตลาดพื้นเมืองบราสตากี้
เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 7 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Grand Mutiara Hotelหรือระดับใกล้เคียง ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่              บราสตากี้ – เมดาน – วังสุลต่าน – มัสยิดประจำเมือง – กรุงเทพฯ 

07.00 น.               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 8 ได้เวลาอำลาบราสตากี้ เดินทางสู่เมดาน 66 ก.ม.หรือ อีกราว 2.30 ชม. นำท่านเที่ยวชมเมืองเมดาน ชมพระราชวัง Mai Moon ตัวอาคารเป็นคอนกรีตกึ่งไม้ 2 ชั้น สถาปัตยกรรมทรงปั้นหยาผสมตะวันตก ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมบนคาบสมุทรมาลายูที่ผ่านการเป็นอานานิคมของฝรั่ง ซึ่งวัง Mai Moon ปัจจุบันมีอายุร้อยกว่าปี เนื่องจากก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1888 หลังจากนั้นชมมัสยิดประจำเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.30 น.               เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ8084
15.25 น.               เดินทางทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**************************************************
อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน) ราคาท่านละ       16,900   บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคา        16,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงลด 1,000  บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงลด 1,500 บาท

ท่านที่ประสงค์พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                        2,900  บาท

 

อัตรานี้รวมค่าบริการ (อัตราค่าบริการนี้ต้องมีผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่านเท่านั้น)                                                                           
- ค่ารถปรับอากาศ พร้อมหัวหน้าทัวร์และ มัคคุเทศก์อินโดนีเซีย พูดภาษาอังกฤษ นำคณะท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมภาษี กรุงเทพ – เมดาน – กรุงเทพ ชั้นทัศนาจร สายการบิน Air Asia
- ค่าเรือมาตรฐานพร้อมชูชีพ ล่องทะเลสาบโทบ้า และค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
- โรงแรมที่พัก 2 ท่าน/ห้อง ระดับ 4 ดาว ตามมาตรฐานอินโดนีเซีย
- อาหารรวม 8 มื้อ ตามระบุในรายการบางมื้อจะเป็นอาหารจีน บางมื้อเป็นอาหารจีน-อินโดนีเซียซึ่งรสชาติคล้ายอาหารไทย
- ค่าประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตท่านละ 1,000,000 บาท / รักษาพยาบาล 400,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวมค่าบริการ
- หนังสือเดินทางอายุใช้งานเกินกว่า 6 เดือน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทัวร์จัดเลี้ยง
- ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 15 กก.  
- ท่านผู้เดินทางต้องชำระค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง


เนื่องจากรายการนี้เป็นราคาทัวร์โปรโมชั่นดังนั้นท่านต้องชำระเงินค่าทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และคนขับรถ เป็นเงินสุทธิ 500 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน(ชำระแยกต่างหากไม่รวมในราคาทัวร์)


*** หมายเหตุ  กรุ๊ปต้องมีจำนวนผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ถึงจะออกเดินทางได้
การจองและชำระเงิน         กรุณาชำระมัดจำค่าทัวร์ที่นั่งละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง
                                                สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์แฟกซ์ 02 –1484799
สำหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทำการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ด้วย
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

  1. กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง ระหว่าง 15 – 24 วัน สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำ
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 8 – 14 วัน   หักค่าใช้จ่าย 70% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 3 – 7 วัน     หักค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทาง 3 วัน หรือน้อยกว่า  หักค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

  1. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ  1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
4.กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ  
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย
หมายเหตุ    -  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
                                                                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด


!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน!!! 

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา