หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> พม่า >>MM17003พม่า - ย่างกุ้ง -หงสาวดี-อินแขวน 3 วัน 2 คืน MAR-APR

MM17003พม่า - ย่างกุ้ง -หงสาวดี-อินแขวน 3 วัน 2 คืน MAR-APR  

MM17002พม่า - ย่างกุ้ง - สิเรียม 3 วัน 2 คืน รวมค่าวีซ่า  สายการบินนกแอร์//DD//Y5//8M

พิเศษ !!! กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสาฯ รวมรถขึ้นพระธาตุ + วีซ่า (ช-ย)                                  

โดยสายการบิน โกลเด้นท์ เมียร์มาร์ไฟล์ เช้า กลับ เย็น

กำหนดการเดินทาง

พิเศษ!!! กุ้มมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสาฯ รวมรถขึ้นพระธาตุ + วีซ่า

เดือน

วันที

ราคา

มีนาคม 

1-3/7-9/8-10/14-16/15-17/21-23/22-24/28-30/29-31

13,900 บาท

เมษายน 

4-6/18-20/19-21/25-27/26-28

13,900 บาท

 

5-7

13,900 บาท

 

11-13/12-14

14,900 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก          สุวรรณภูมิ ย่างกุ้งเจดีย์กาบาเอ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ และ เทพกระซิบ -  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                                                           (-/-/D)

 

 

09.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

11.20 น.       ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมือง ย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ Y5242 สายการบิน โกลเด้นท์ เมียร์มาร์

12.10 น.       ถึงสนามบิน กาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านพาทุกท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นนำท่าน กราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่าน เทพทันใจ และ เทพกระซิบ ที่เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ชม เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นำท่านกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุด อธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง ชัยชนะและความสำเร็จ

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ ภัตตคาร

เข้าสู่ที่พัก ORCHID HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง         เมืองหงสาวดี (พะโค) – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว –   

                    พระพุทธรูปไจ้ปุน – พระธาตุอินทร์แขวน                                                      (B-L-D)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่  เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ) อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง 80 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย จากนั้นนำท่านสู่ พระเจดีย์ชเวมอร์ดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา พระเจดีย์องค์สำคัญในประวัติศาสตร์มอญและพม่า ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจและเป็นสัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ซึ่งมีความหมายว่า มหาเจดีย์พระเจ้า ปัจจุบันพระมหาเจดีย์ชเวมอดอว์ ถือเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ค้นพบเมื่อชาวอังกฤษ สร้างทางรถไฟ ไปมัณฑเลย์ กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอน ที่มีพุทธลักษณะ ที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งยังสามารถ เลือกหา เครื่องไม้แกะสลักที่มี ให้เลือกอย่างมากมาย ตลอดสองข้างทาง และยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุน ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้า โกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้า กกุสันโธ (ทิศตะวันออก) 3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะ กับบุรุษเพศ

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 นำท่านออกเดินทางสู่  คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น้ำสะโตง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามน้ำที่กว้างใหญ่นี้ไปต้องแม่ทัพพม่า จนได้รับชัยชนะ  เดินทางถึง คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) นำท่านเข้าสู่ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวนเพื่อเก็บสัมภาระ เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่ที่เมืองไจ้โท อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ควรเตรียมเสื้อกันหนาว  หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.)

**หมายเหตุ** (กรุณานำกระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสำหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)

ค่ำ                บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

                   เข้าสู่ที่พัก โรงแรม KYAITHIYO HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สาม        พระราชวังบุเรงนอง –เจดีย์ไจ๊ปุ่น - สก๊อตมาเก็ต                                               (B/L/-)

          **อิสระทุกท่านทำบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนียภาพในยามเช้าตามอัธยาศัย **

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมือง  หงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หลังอาหารนำท่าน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง ระหว่างทางแวะชม พระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดโดดเด่นเท่า พระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่อ กัมโพชธานี  ได้มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง นำทุกท่านนมัสการ พระลาภมุนี ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย จากนั้นชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันจำนวน 3 ตัว (ห้ามถ่ายรูป)นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อตมาเก็ต ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ สีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก

18.15 น.                 เดินทางออกจากสนามบินกลับ กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน Y5237 สายการบิน โกลเด้นท์ เมียร์มาร์

20.05 .       ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

 

อัตรานี้รวม

          ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน โกลเด้นท์ เมียร์มาร์

ค่าภาษีสนามบินพม่า 310 บาท ค่าภาษีสนามบินไทย

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 10 กก.

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าที่พักในโรงแรมตามที่ระบุบในรายการหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง

75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

 

อัตรานี้ไม่รวม

     ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย / ทิปไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ

ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกินการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

ส่งเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าพม่าอย่างน้อย 10 วัน นับจากวันเดินทาง

(ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ )

**อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า หรือ น้อยกว่า 7 วัน

- ยื่นวีซ่า ด่วน 1 อาทิตย์ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท

 

หมายเหตุ

1.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

2.      เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3.       บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

4.      การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

5.      เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

6.      กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

7.      ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศพม่า

 
เงื่อนไขการยกเลิก

-        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน        คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

-        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน       เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

-        ยกเลิกน้อยกว่าการเดินทาง 15 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

-        สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรัทเป็นผู้ยืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกก

     เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธืในการคืนมัดจำทั้งหมด

-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ 

     ตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้อื่นที่เดินทางในขณะเดี่ยว

     กัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

-   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำการเลื่อนการ

     เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด

     จำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ตามสถานทูต เรียกเก็บ ในกรณีไม่สามารถเดินทางได้

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

-        หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

-        สำหรับคนไทย รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (สำคัญมาก)

-        สำหรับต่างชาติ รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (สำคัญมาก)

 

                                                 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา