หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> มาเลเซีย >>MS9803 กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า-ยะโฮร์-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

MS9803 กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า-ยะโฮร์-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน 

มาเลเซีย-สิงคโปร์  เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ
กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า-ยะโฮร์-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

Sultan Abdul Samad Building

 

การเดินทาง     20-23ก.ค./9-12ส.ค./19-22ก.ย./10-13ต.ค.,19-22ต.ค.56


วันแรก          กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า – เก็นติ้งไฮแลนด์

04.30/07.30 น.     พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย
07.10/10.00 น.     ออกจากกรุงเทพ สู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชียเที่ยวบินที่ FD  3571  / AK735
10.30 น.                ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนล หลังทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองใหม่ปุตราจายาโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์  เที่ยวชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่า เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย  ชมมัสยิดสีชมพูที่งดงาม ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาปส่วนหนึ่งและบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตรา  ชมทำเนียบรัฐบาลที่งดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากนั้นชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์   บรรยากาศ ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค
12.00 น.                บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคารจีน เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถาน่คาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต นำท่านนั่งเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาเก็นติ้งฯ เข้าสู่ที่พัก โรงแรมบนเก็นติ้ง FIRST WORLD หรือระดับใกล้เคียงกัน เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) และเชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ (อายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า) อิสระตามอัธยาศัย หรือช้อปปิ้งตามสะดวก ( กรณีที่ไม่ได้ห้องพัก บนเก็นติ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์)เลือกทานอาหารตามสะดวกที่ฟู๊ดคอร์ดหลากหลายชนิด


วันที่สอง         เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮร์บาหรู

07.00 น.                  บริการอาหารเช้าบนเก็นติ้งฯ  (มื้อที่ 2) อำลาเก็นติ้งฯสู่นครกัวลาลัมเปอร์  แวะชมร้านขนมช็อดโกแลต
ราคาถูก และมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋ ต้มซุปเครื่องยาจีน และขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมาย  นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงผ่านชมหอคอย K.L. ทาวเวอร์หอคอยที่สูงระดับโลก, ผ่านชมรถไฟลอยฟ้านำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก (452 ม.)นำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูป ย่าน  Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทนอันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสกาด้า ไนการ่า ”  ที่ประทับของพระราชาธิบดี มาเลเซีย
เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 3) นำท่านเดินทางสู่มะละกาเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์  นำท่านเดินทางไป ชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหัก เหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้ พระราชวังวาติกัน St. Francis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A
Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago) ก่อนอำลามะละกา ผ่านชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและชวาซึ่งมีความงดงามแตกต่างจากมัสยิดประจำรัฐอื่นนำท่านสู่ รัฐยะโฮร์ ระหว่างทางบริการอาหารเย็น จากนั้นเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮร์บาหรู ซึ่งตั้งอยู่ติดกับประเทศสิงคโปร์
19.00 น.                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน ( มื้อที่ 4 ) นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  NEW YORK HOTEL
หรือระดับใกล้เคียง


วันที่สาม           ยะโฮร์บารูห์ – สิงคโปร์ –– เกาะเซ็นโตซ่า

07.00 น.               บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)  จากนั้น นำท่านสู่ ด่านยะโฮร์บารูเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเที่ยวชมประเทศสิงคโปร์ พาท่านสนุกกับ UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE ซึ่งเป็นที่เดียว และที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูดและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น เช่น
  สูงที่สุดในโลก          รถไฟเหาะตีลังการางคู่
๏  ครั้งแรกในโลก         เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา
๏  ครั้งแรกในโลก         ดินแดนSci-Fi
๏  ครั้งแรกในโลก         ปราสาทเชร็ค
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore
 อาทิเผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่ บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง ไปกับ รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ แล้ว เราจะนำท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดงดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟีลเบิร์ก ที่เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือจะผ่อนคลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีกมากมายรอท่านสัมผัส   ( อาหารกลางวันอิสระ )
18.30 น.                พร้อมกันหน้าประตูทางเข้ายูนิเวอแซล นำท่านขึ้นรถ อำลาเกาะเซ็นโตซ่า
19.00 น.                บริการอาหารค่ำ  (มื้อที่ 6) เข้าที่พัก โรงแรม  ROYAL@QUEEN ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง
หรือระดับใกล้เคียงกัน                     


วันที่สี่            เมอร์ไลอ้อน -ช้อปปิ้ง - สิงคโปร์-กรุงเทพ

08.00 น.                บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์    ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า  ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ  การThe Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี    หัวเป็นสิงโต และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น  ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์    นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นที่เคารพอย่างมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ที่วัดจีน และชมวัดศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู
12.00 น.                บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้า ย่านออชาด ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศสิงคโปร์  เลือกซื้อสินค้ากันตามสะดวก
15.30 น.                อำลาสิงคโปร์ เดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ
18.15 น.                โดยสายการบินไทเกอร์แอร์เที่ยวบินที่ TR 2108  หรือ  JETSTAR นำท่านลัดฟ้าสู่กรุงเทพฯ
19.30 น.                ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฯด้วยความสุขสวัสดี

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง
กรณีกระเช้าขึ้นเก็นติ้งปิดการบริการ บริษัทฯขอสงวานสิทธิ์ในการใช้รถขึ้นสู่เก็นติ้ง


ผู้ใหญ่ท่านละ 19,500 . (ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงลด   400  บ.

ผู้ใหญ่ท่านละ 19,500 . (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง) บนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม  หากต้องการ เปิดห้องเพิ่ม คิดเพิ่ม  1,000 บ.

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง ลด  1,000 บ.

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ    4,000  บ.

 

ท่านที่เดินทางสามท่าน บนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก 1 ห้อง เพิ่ม ท่านละ   1,000 บ. 
อัตรานี้รวมค่าบริการ    ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการหรือระดับเดียวกัน  กรุงเทพ ฯ-กัวลาฯ , สิงคโปร์- กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด พร้อมภาษีสนามบิน/ค่าหมวกที่ระลึกแสนสวย/อาหารตามระบุในรายการ 8 มื้อ/ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ  โดย Universal เล่นได้ทุกอย่าง /ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามขนาดผู้โดยสาร/ หัวหน้าทัวร์ไทย1ท่านมัคคุเทศก์มาเลเซีย  1ท่าน/ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บ. คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 500,000 บ./ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ /โรงแรม 3 คืน/ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง  ท่านละ1 ใบ 15 ก.ก.  หาก นำมาเกินกว่านี้ท่านต้องชำระที่เคาร์เตอร์สายการบิน
อัตรานี้ไม่รวม    /ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ 300 บาท / ผู้เดินทาง 1 ท่าน/หรือตามความพึงพอใจของผู้เดินทาง ทิปพนักงานยกกระเป๋า,อาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากทัวร์จัดเลี้ยง    , โทรศัพท์ , ซักรีด , มินิบาร์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % ) กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง (
*** หมายเหตุ       กรุ๊ปต้องมีจำนวนผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ถึงจะออกเดินทางได้***
เงื่อนไขการจอง    มัดจำท่านละ 7,000 บาท หลังการจอง  3  วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย   15 วัน
ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาFAXหลักฐานการโอนเงินระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่ผู้จองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง, จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือเดินทาง ของท่านFAX มายังเบอร์ 02-1484779สำหรับ คนไทยต่างด้าว เดินทางได้ โดยขอวีซ่าและแจ้งเข้าแจ้งออก ที่ตรวจคนเข้าเมือง รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

  1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 8, 00 0   บาท   หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย   15 วันก่อนการเดินทาง
  2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง   มิฉะนั้น ทางบริษัท จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

                                เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วัน จะไม่มีการคืนมัดจำ
ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 8 – 14 วัน หักค่าใช่จ่าย 75% ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 วัน หักค่าใช่จ่าย 90 % ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด

  1. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย   7 วัน ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และบริษัท

             ของสงวน สิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ ถึง 16 ท่านขึ้นไป
2.     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.    หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.     รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.     มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7.     หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.         บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ,กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
9.     ให้ถือว่าเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเสมือนสัญญาของการขายทัวร์ที่ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องได้ ในกรณีใดๆ
หมายเหตุ :      1. ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด บริษัทไม่แนะนำให้ท่านจองตั๋วเครื่องบินที่บินต่อกัน เที่ยวบินต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากบางครั้งอาจมีความล่าช้าของสายการบินนั้นๆ และก่อนการจองตั๋วเครื่องบินจากต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบวันเดินทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้งว่า กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้แน่นอนหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งมีกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามที่กำหนดของแต่ละรายการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ทางบริษัทออกเดินทางได้
                         2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพิมพ์ รายละเอียดรายการจากทางเว็บไซด์ของบริษัท กรุณาตรวจสอบรายการฉบับสมบรูณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้ง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทจะยึดถือตามรายการฉบับสมบรูณ์เท่านั้น

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา