หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี >>PKGBA16601...Bali 3D PACKAGE(01 APR-31 OCT 13)

PKGBA16601...Bali 3D PACKAGE(01 APR-31 OCT 13) 

วันแรก   (1)                                                                 กรุงเทพฯ – เด็นปาร์ซาร์ (เกาะบาหลี)
  ถึงสนามบิน  NGURAH RAI   เดนปาร์ซาร์  เมืองหลวงของเกาะบาหลี
  นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของเกาะบาหลีอันงดงามที่ TANAH LOT หลังจากนั้นนำท่านชมวิหารฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้กลางมหาสมุทร ยามน้ำทะเลลงท่านสามารถที่จะเดินไปยังวิหารนั้นได้  
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สอง(2) เที่ยวเกาะบาหลี
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังอาหารนำท่านชมระบำบารอง (Baraong Dance) นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งให้เห็นการต่อสู้อย่างไม่มีสิ้นสุดระหว่าง  "บารอง"   สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลกกับ  "รังดา”ตัวมารซึ่งมากมายด้วยเวทย์มนต์มหาศาลและแผนการชั่วร้าย  ชม MAS  หมู่บ้านศูนย์กลางของงานไม้แกะสลักแบบพื้นเมือง แล้วนำท่านไปชมศูนย์กลางงานศิลปะภาพวาดที่ อูบุด Ubudหลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปชม Mt. Batur ภูเขาไฟที่ดับไม่สนิทมีความสูง 5,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเลในโอบล้อมของทะเลสาบบาตูร์ และหมู่บ้านพื้นเมืองที่ คิณตามณี
เที่ยง อาหารกลางวันรับประทานบนยอดเขา.........แบบบุฟเฟ่     ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟ MT.BATUR และทะเลสาบ บาร์ตู BATUR ซึ่งมีความงดงามเสมือนภูเขาไฟฟูจี
บ่าย      นำท่านชม  Tampak  Siring  บริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ และที่ตั้งของทำเนียบเพื่อการพักผ่อนของประธานาธิบดี นำท่านเดินทางต่อไปยัง  Celuk  ศูนย์กลางแห่งการประดิษฐ์ทอง และเงินในแบบลายเส้นแสนประณีตโดยมีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์ เพื่อไม่ให้มีผลงานซ้ำแบบกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่    ณ   หาดจิมบารัน   ชิมกุ้งมังกรรสเลิศพร้อมอาหารทะเลสดๆ   ในบรรยากาศริมชายหาด
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สาม(3) เดนปาร์ซาร์ - กรุงเทพฯ
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระท่านพักผ่อนหรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร

**  หมายเหตุ  -   รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


*******************************************************************************

HOTELS'

Room

3D2N PCK

  2-3 pax 4-6 pax 7-9 pax sgl sup

Kuta area

 

 

 

 

Tusita hotel  3*

DLX

6,999.-

6,199.-

5,599.-

3,000.-

Grand Whiz  Hotel   3*

SUP

7,399.-

6,499.-

5,999.-

3,399.-

Kuta Station  3*

ROH

6,699.-

4,999.-

5,299.-

2,699.-

JOCS hotel  3*

STD

6,799.-

5,899.-

5,399.-

2,799.-

B. Western Kuta bch 3*

STD

6,899.-

5,999.-

5,499.-

2,899.-

Aston Tuban  3*

STD

6,899.-

5,999.-

5,499.-

2,899.-

B. Western Kuta Rsrt 4*

ROH

6,999.-

5,999.-

5,499.-

2,999.-

Risata Kuta  4*

SUP

7,499.-

6,599.-

5,999.-

3,499.-

Bali Rani  4*

SUP

7,199.-

6,299.-

5,799.-

3,199.-

The Rani   4*

DLX

7,199.-

6,299.-

5,799.-

3,199.-

Bintang Kuta  4*

DLX

7,999.-

6,999.-

6,599.-

3,999.-

Kuta Paradiso   5*

DLX

8,199.-

7,299.-

6,699.-

4,199.-

Ramada Bintang Bali  5*

SUP

8,799.-

7,899.-

7,399.-

4,799.-

Kuta beach Heritage  5*

clasic

9,699.-

8,899.-

8,399.-

5,699.-

Holiday Inn  Resort 5*

SUP

8,999.-

7,999.-

7,499.-

4,899.-

Nusa Dua area

 

 

 

 

Santika Nusa Dua 4*

SUP

7,199.-

6,099.-

5,599

3,099.-

Melia Bali 5*

SUP

9,999.-

8,899.-

8,299.-

5,799.-

Sanur  area

 

 

 

 

Parigata Resort  4*

ROH

7,199.-

6,199.-

5,599.-

3,199.-

Villa Type

 

 

 

 

The Seminyak Suite kuta

OBPV

15,599.-

13,499.-

12,999.-

10,499.-

Villa Seminyak kuta

lagoon

10,499.-

9,399.-

8,899.-

6,299.-

Parigata Villas sanur

dlx.Vil

9,699.-

8,699.-

7,999.-

5,499.-

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา