หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี >>PKGBA16602

PKGBA16602 

วันแรก   (1)                                                                 กรุงเทพฯ – เด็นปาร์ซาร์ (เกาะบาหลี)
  ถึงสนามบิน  NGURAH RAI   เดนปาร์ซาร์  เมืองหลวงของเกาะบาหลี
  หลังจากนั้นเข้าชมสวนสาธารณะ (Garuda Visnukenchana) ซึ่งบริเวณภายในมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราว ของรามายณะ รวมทั้งรูปปั้นพญาครุต ที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก ซึ่งภายในสวนมีชา กาแฟ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นเดินทางชม วัดอูลูวาตู (Uluwatu)ที่สร้างบนขอบหน้าผาติดมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอันเป็น 1 ในวัดศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของบาหลีที่ไม่ควรพลาดชม เราจะรอชม พระอาทิตย์ตกในทะเลจากวิวมุมสูง มองคลื่นซัดสาดเข้าหาฝั่งไม่รู้จบ มองฟ้าเปลี่ยนสียามพระอาทิตย์ตกที่ให้จินตนาการกว้างไกล
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สอง(2) เที่ยวเกาะบาหลี
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังอาหารนำท่านชมระบำบารอง (Baraong Dance) นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งให้เห็นการต่อสู้อย่างไม่มีสิ้นสุดระหว่าง  "บารอง"   สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลกกับ  "รังดา”ตัวมารซึ่งมากมายด้วยเวทย์มนต์มหาศาลและแผนการชั่วร้าย  ชม MAS  หมู่บ้านศูนย์กลางของงานไม้แกะสลักแบบพื้นเมือง แล้วนำท่านไปชมศูนย์กลางงานศิลปะภาพวาดที่ อูบุด Ubudหลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปชม Mt. Batur ภูเขาไฟที่ดับไม่สนิทมีความสูง 5,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเลในโอบล้อมของทะเลสาบบาตูร์ และหมู่บ้านพื้นเมืองที่ คิณตามณี
เที่ยง อาหารกลางวันรับประทานบนยอดเขา.........แบบบุฟเฟ่     ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟ MT.BATUR และทะเลสาบ บาร์ตู BATUR ซึ่งมีความงดงามเสมือนภูเขาไฟฟูจี
บ่าย      นำท่านชม  Tampak  Siring  บริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ และที่ตั้งของทำเนียบเพื่อการพักผ่อนของประธานาธิบดี นำท่านเดินทางต่อไปยัง  Celuk  ศูนย์กลางแห่งการประดิษฐ์ทอง และเงินในแบบลายเส้นแสนประณีตโดยมีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์ เพื่อไม่ให้มีผลงานซ้ำแบบกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่    ณ   หาดจิมบารัน   ชิมกุ้งมังกรรสเลิศพร้อมอาหารทะเลสดๆ   ในบรรยากาศริมชายหาด
วันที่สาม(3) เบดูกูล - วิหารทานาล็อท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังอาหารนำท่านไปชม วิหารหลวงตามัน อายุน “ The Royal temple of Mengwi” ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบบริเวณวัดงดงามมาก หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้อมชมความงามของทะเลสาบ “เบราตัน” ทะเลสาบกลางหุบเขาที่  เบดูกุล (Bedugul) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้บนยอดเขาที่งดงาม พร้อมชมวัดอุลุนดานู (Ulun danu)  วัดศักดิ์สิทธิ์ริมทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
บ่าย หลังอาหารนำท่านชมเหล่าค้างคาวแม่ไก่ที่ตัวใหญ่เทียบเท่ากับนกพิราบ พร้อมเพลิดเพลินกับการให้ อาหารฝูงลิงที่ Monkey forest แล้วนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของเกาะบาหลีอันงดงามที่ TANAH LOT หลังจากนั้นนำท่านชมวิหารฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้กลางมหาสมุทร ยามน้ำทะเลลงท่านสามารถที่จะเดินไปยังวิหารนั้นได้  
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สี่(4) เดนปาร์ซาร์ - กรุงเทพฯ
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  อิสระท่านพักผ่อนหรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
   
   
   

**  หมายเหตุ  -   รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
1.ค่าทัวร์ตามรายการ ราคา/ท่าน
2.ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
3.ช่วงไฮล์ซีซั่นมีชาร์ท โปรดเช็คกับพนักงานจองอีกทีครับ

HOTELS'

Room

4D3N PCK

 

 

2-3 pax

4-6 pax

7-9 pax

sgl sup

Kuta area

 

 

 

 

Tusita hotel  3*

DLX

9,899.-

8,399.-

7,799.-

3,900.-

Grand Whiz  Hotel   3*

SUP

10,399.-

8,899.-

8,199.-

4,400

Kuta Station  3*

ROH

9,399.-

7,999.-

7,299.-

3,400

JOCS hotel  3*

STD

9,599.-

9,699.-

7,399.-

3,600.-

B. Western Kuta bch 3*

STD

9,699.-

8,199.-

7,599.-

3,700.-

Aston Tuban  3*

STD

9,599.-

8,099.-

7,499

3,600.-

B. Western Kuta Rsrt 4*

ROH

9,799.-

8,299.-

7,599.-

3,700.-

Risata Kuta  4*

SUP

10,499.-

9,099.-

8,399.-

4,600.-

Bali Rani  4*

SUP

10,099.-

8,699.-

7,999.-

4,200.-

The Rani   4*

DLX

10,099.-

8,699.-

7,999.-

4,200

Bintang Kuta  4*

DLX

11,299.-

9,899.-

9,199

5,700.-

Kuta Paradiso   5*

DLX

11,599.-

10,099.-

9,399.-

5,800.-

Ramada Bintang Bali  5*

SUP

12,499.-

11,099.-

10,399.-

6,500.-

Kuta beach Heritage  5*

clasic

13,899.-

12,499.-

11,799

7,900.-

Holiday Inn  Resort 5*

SUP

12,799.-

11,299.-

10,599.-

6,800.-

Nusa Dua area

 

 

 

 

Santika Nusa Dua 4*

SUP

9,799.-

8,399.-

7,899.-

3,900.-

Melia Bali 5*

SUP

13,999.-

12,499.-

11,799.-

8,000.-

Sanur  area

 

 

 

 

Parigata Resort  4*

ROH

9,899.-

8,399.-

7,999.-

3,900.-

Villa Type

 

 

 

 

The Seminyak Suite kuta

OBPV

20,799.-

19,299.-

18,599.-

14,800.-

Villa Seminyak kuta

lagoon

14,499.-

13,099.-

12,399.-

8,600.-

Parigata Villas sanur

dlx.Vil

13,299.-

11,899.-

11,199.-

7,300

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา