หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี >>PKGBA16603...Bali 5D PACKAGE (01 APR - 31 OCT 13)

PKGBA16603...Bali 5D PACKAGE (01 APR - 31 OCT 13) 

วันแรก   (1)                                                                 กรุงเทพฯ – เด็นปาร์ซาร์ (เกาะบาหลี)
  ถึงสนามบิน  NGURAH RAI   เดนปาร์ซาร์  เมืองหลวงของเกาะบาหลี
  หลังจากนั้นเข้าชมสวนสาธารณะ (Garuda Visnukenchana) ซึ่งบริเวณภายในมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับเรื่องราว ของรามายณะ รวมทั้งรูปปั้นพญาครุต ที่มาจากการแกะสลักโดยฝีมือเฉพาะตัวของคนบาหลีซึ่งมีความงดงามมาก ซึ่งภายในสวนมีชา กาแฟ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนั้นเดินทางชม วัดอูลูวาตู (Uluwatu)ที่สร้างบนขอบหน้าผาติดมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอันเป็น 1 ในวัดศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของบาหลีที่ไม่ควรพลาดชม เราจะรอชม พระอาทิตย์ตกในทะเลจากวิวมุมสูง มองคลื่นซัดสาดเข้าหาฝั่งไม่รู้จบ มองฟ้าเปลี่ยนสียามพระอาทิตย์ตกที่ให้จินตนาการกว้างไกล
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สอง(2) เที่ยวเกาะบาหลี
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังอาหารนำท่านชมระบำบารอง (Baraong Dance) นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งให้เห็นการต่อสู้อย่างไม่มีสิ้นสุดระหว่าง  "บารอง"   สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลกกับ  "รังดา”ตัวมารซึ่งมากมายด้วยเวทย์มนต์มหาศาลและแผนการชั่วร้าย  ชม MAS  หมู่บ้านศูนย์กลางของงานไม้แกะสลักแบบพื้นเมือง แล้วนำท่านไปชมศูนย์กลางงานศิลปะภาพวาดที่ อูบุด Ubudหลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปชม Mt. Batur ภูเขาไฟที่ดับไม่สนิทมีความสูง 5,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเลในโอบล้อมของทะเลสาบบาตูร์ และหมู่บ้านพื้นเมืองที่ คิณตามณี
เที่ยง อาหารกลางวันรับประทานบนยอดเขา.........แบบบุฟเฟ่     ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟ MT.BATUR และทะเลสาบ บาร์ตู BATUR ซึ่งมีความงดงามเสมือนภูเขาไฟฟูจี
บ่าย นำท่านชม  Tampak  Siring  บริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ และที่ตั้งของทำเนียบเพื่อการพักผ่อนของประธานาธิบดี นำท่านเดินทางต่อไปยัง  Celuk  ศูนย์กลางแห่งการประดิษฐ์ทอง และเงินในแบบลายเส้นแสนประณีตโดยมีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์ เพื่อไม่ให้มีผลงานซ้ำแบบกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่    ณ   หาดจิมบารัน   ชิมกุ้งมังกรรสเลิศพร้อมอาหารทะเลสดๆ   ในบรรยากาศริมชายหาด
วันที่สาม(3) เบดูกูล - วิหารทานาล็อท
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  หลังอาหารนำท่านไปชม วิหารหลวงตามัน อายุน “ The Royal temple of Mengwi” ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบบริเวณวัดงดงามมาก หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้อมชมความงามของทะเลสาบ “เบราตัน” ทะเลสาบกลางหุบเขาที่  เบดูกุล (Bedugul) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้บนยอดเขาที่งดงาม พร้อมชมวัดอุลุนดานู (Ulun danu)  วัดศักดิ์สิทธิ์ริมทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
บ่าย      หลังอาหารนำท่านชมเหล่าค้างคาวแม่ไก่ที่ตัวใหญ่เทียบเท่ากับนกพิราบ พร้อมเพลิดเพลินกับการให้ อาหารฝูงลิงที่ Monkey forest แล้วนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวของเกาะบาหลีอันงดงามที่ TANAH LOT หลังจากนั้นนำท่านชมวิหารฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้กลางมหาสมุทร ยามน้ำทะเลลงท่านสามารถที่จะเดินไปยังวิหารนั้นได้  
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สี่(4) เบซากีฮ์ ทัวร์
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอากุง  ชมวัดเบซากีฮ์ วัดที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี โดยได้รับการขนานนามว่า  “วัดแห่งพระมารดา”
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
บ่าย      หลังอาหารนำท่านชม ท่านชม เคอร์ตา โกซา (Kertha Gosa) ท้องพระโรงสำหรับว่าราชการของพระราชวังโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิลล่าบาหลีแท้ ต่อมาในปี 1945 ได้มีการตกแต่งใหม่ และใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นำท่านชม วัดโกอา ลาวะห์ (Goa Lawah) หรือ “วัดถ้ำค้างคาว” เป็นวัดที่สำคัญสำหรับประกอบพิธีกรรมหลังการเผาศพของชาวอินเดีย ภายในถ้ำเต็มไปด้วยค้างคาวนับหมื่นตัว ซึ่งชาวบาหลีเชื่อกันว่าค้างคาวเหล่านี้เป็นตัวแทนของเทวดามาอาศัยอยู่ ท่านจะได้พบกับฝูงค้างคาวส่งเสียงอื้ออึงประดุจเทวดามานั่งชุมนุมกัน และได้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นภายในถ้ำและรอบบริเวณ แต่เดิมเชื่อว่ามีโพรงถ้ำทะลุไปถึงมหาวิหารเบซากินได้ จากนั้นเดินทางสู่เขตอัมลาปุระ นำท่านชม หมู่บ้านตงานัน (Tenganan) หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 700 ปี ที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขากลางเกาะบาหลี ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบพื้นเมืองดั่งเดิมของบาหลีเอาไว้ หมู่บ้านตงานัน ยังคงเป็นของพื้นที่กสิกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และกว้างใหญ่ จึงเป็นหมูบ้านหนึ่งที่มั่งคั่งที่สุดในย่านนี้ ตามประเพณีผู้ชายจะไม่ทำนา แต่จะเก็บ “ตูวะห์” หรือน้ำตาลสด และจ้างชาวบ้านในละแวกมาทำนาแทนโดยให้ส่วนหนึ่งของข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เป็นค่าจ้าง อิสระให้ท่านได้เดิมชมบ้านแบบโบราณ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ตลอดจนของที่ระลึก และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่ห้า(5) เดนปาร์ซาร์ - กรุงเทพฯ
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  อิสระท่านพักผ่อนหรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตราคาร

**  หมายเหตุ  -   รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

HOTELS'

Room

5D4N PCK

 

 

2-3 pax

4-6 pax

7-9 pax

sgl sup

Kuta area

 

 

 

 

Tusita hotel  3*

DLX

12,399

10,399.-

9,499.-

4,800

Grand Whiz  Hotel   3*

SUP

12,999.-

10,999.-

10,099.-

5,500.-

Kuta Station  3*

ROH

11,699.-

9,699.-

8,899.-

4,100.-

JOCS hotel  3*

STD

11,899.-

9,899.-

8,899.-

4,400.-

B. Western Kuta bch 3*

STD

12,000.-

10,000.-

9,000.-

4,500.-

Aston Tuban  3*

STD

11,999.-

9,999.-

9,099.-

4,400.-

B. Western Kuta Rsrt 4*

ROH

12,199.-

10,199.-

9,299.-

4,600.-

Risata Kuta  4*

SUP

13,199.-

11,199

10,299.-

5,600.-

Bali Rani  4*

SUP

12,699.-

10,699.-

9,799.-

5,200.-

The Rani   4*

DLX

12,699.-

10,699.-

9,799.-

5,200.-

Bintang Kuta  4*

DLX

14,299.-

12,299.-

11,399.-

6,700.-

Kuta Paradiso   5*

DLX

14,599.-

12,599.-

11,799.-

7,000.-

Ramada Bintang Bali  5*

SUP

15,899.-

13,899.-

12,999.-

8,300.-

Kuta beach Heritage  5*

clasic

17,699.-

15,699.-

14,799.-

10,000.-

Holiday Inn  Resort 5*

SUP

16,199.-

14,199.-

13,299.-

8,600.-

Nusa Dua area

 

 

 

 

Santika Nusa Dua 4*

SUP

12,299.-

10,299.-

9,299.-

4,700.-

Melia Bali 5*

SUP

17,799.-

15,799.-

14,899.-

10,200.-

Sanur  area

 

 

 

 

Parigata Resort  4*

ROH

12,399.-

10,399.-

9,499.-

4,800.-

Villa Type

 

 

 

 

The Seminyak Suite kuta

OBPV

26,799.-

24,799.-

23,899.-

19,200.-

Villa Seminyak kuta

lagoon

18,499.-

16,499.-

15,599.-

1,1000.-

Parigata Villas sanur

dlx.Vil

16,799.-

14,799.-

13,899.-

9,000.-

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา