หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> สิงคโปร์ >>SG17108 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน

SG17108 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน  


ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ถ่ายรูปคู่กับ ”เมอร์ไลอ้อน” นมัสการ”พระเขี้ยวแก้ว”

พิเศษสุดชมรีสอร์ทหรูระดับโลก “มารีน่าเบย์ แซนด์”

โดยสายการบิน Air Asia (FD)

ไฟล์ทขาไป... FD2937  DMK-SIN 11:05-14:30

ไฟล์ทขากลับ... FD2932 SIN-DMK 22:45-00:10

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

30 Dec-01Jan

19,900 บาท/ท่าน

17,900 บาท/ท่าน

3,500 บาท

         

  

DAY 1

ดอนเมือง – สิงคโปร์ (FD2937 // 11:05-14:30)

ä มีค่าอาหารให้ท่านละ 100บาทสำหรับซื้อทานบนเครื่องบิน Ø ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน / น้ำพุฮวงจุ้ย

ไชน่าทาวน์ /นมัสการพระเขี้ยวแก้ว/ มารีน่า เบย์ แซนด์

-

-

D

DAY 2

ä ทานอาหารเช้าในโรงแรม / ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

(อาหารกลางวันรับประทานในยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-แบบคูปอง, อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

B

L

-

DAY 3

ä ทานอาหารเช้าในโรงแรม /อิสระตามอัธยาศัย – สนามบิน– กลับดอนเมือง

(FD2932//22:45-00:10)

B

-

-

พัก สิงคโปร์ 2 คืน/พัก QUALITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 3 ดาว

    รายละเอียดทัวร์

หมายเหตุ

·         ราคาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  อาทิเช่น สายการบินมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

·         กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับมัคคุเทศน์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 บาท/ท่าน (ผู้เดินทาง)

·         รายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

·         เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

           

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ถ่ายรูปคู่กับ ”เมอร์ไลอ้อน” นมัสการ”พระเขี้ยวแก้ว”

พิเศษสุดชมรีสอร์ทหรูระดับโลก “มารีน่าเบย์ แซนด์”

โดยสายการบิน Air Asia (FD)

โปรแกรมการเดินทาง...

วันแรก       กรุงเทพฯ สิงคโปร์ Ø ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน / น้ำพุฮวงจุ้ย / ไชน่าทาวน์นมัสการพระเขี้ยวแก้ว / มารีน่า เบย์ แซนด์

08.30          ½พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน  Air Asia โดย                  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร                  สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

11.05          Q นำท่านเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ FD2937

                        ä มีค่าอาหารให้ท่านละ 100บาทสำหรับซื้อทานบนเครื่องบิน

14.30             ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ชมตัวเมืองที่ได้รับการพัฒนาและการสร้างเมืองใหม่ให้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก จากนั้นนำท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่งเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีอายุมากกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่าซึ่งมีทัศนีภาพที่สวยงามมากๆ การที่ MERLION นี้ ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือ สิงคโปร์ในปัจจุปัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆ กันท่านจะได้ถ่ายภาพกับ โรงละครเอสพลาเนด ที่มีลักษณะลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทางสถาปัตกรรมเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง “ FOUNTAIL OF WEALTH ”  น้ำพุฮวงจุ้ย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยพ่นน้ำได้สูงถึง 30 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้นสักการะ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร์ ชมความงดงามแปลกตาของวัดแขก พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์ในศาสนาฮินดูเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านสู่

            มารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ไฮไลท์สำคัญ อยู่ที่ THE SAND SKY PARK ซึ่งอยู่บนชั้นที่ 57 เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้งสามของมารีน่า เบย์ แซนด์ จัดเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดับ ( หากต้องการเยี่ยมชม THE SAND SKY PARK ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม SGD20 ต่อท่าน) นอกจากนี้ยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารที่อันโอ่อ่าหรูหรา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ ภายในยังมีภัตตาคาร คาเฟ่ ร้านอาหารขนาดเล็กๆระดับโลก และร้านค้ามากมาย โดยสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดังได้อย่างจุใจ  

ค่ำ              ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã เข้าพัก  Quality Hotel Singapore : Address 201 Balestier Road Singapore 329926 
Tel: (65) 6355 9988   Website: http://www.qualityhotelmarlow.com.sg/ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   สิงคโปร์ Ø ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

เช้า            ä   รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นแห่งแรก และ แห่งเดียวในภูมิภาคที่คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับภาพยนตร์จากฮอลลีวู๊ด ด้วยจุดท่องเที่ยวที่มีมากถึง 24 จุด ซึ่งมีถึง 18 จุดที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับรีสอร์ทเวิลด์
เซนโตซ่า เพื่อให้ความบันเทิงกับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นประเภทต่างๆสวนสนุกแห่งนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 20 เฮดเตอร์ (ประมาณ 125 ไร่)  จุดท่องเที่ยวสำคัญ โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

— BATTLESTAR GALACTICT: คุณจะเลือกอยู่ข้างมนุษย์หรือไชลอน เข้าร่วมการต่อสู้ข้ามจักรวาลระหว่างฝ่ายธรรมะและอธรรมบนรถไฟเหาะตีลังการางคู่สูงที่สุดในโลก ที่สร้างจากรายการทีวีสุดฮิต แบทเทิลสตาร์ กาแลคติกา

— MADAGASCAR A CRATE ADVENTURE: ร่วมเดินทางไปสี่ฮีโร่จากภาพยนตร์แอนนิเมชั่นสุดฮิตของดรีมเวิร์คส์ มาดากัสการ์ อเลกซ์ มาร์ตี้ เมลแมนและกลอเรีย ในการล่องเรือผจญภัยสู่ดินแดนป่าทึบที่คุณจะลืมไม่ลง

— ปราสาทฟาร์ฟาร์อเวย์ ปราสาทเชร็คแห่งแรกของโลก ดินแดนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ เป็นเมืองแห่งความมีชีวิตชีวาและเทพนิยาย พบกับเหล่าดาราภาพยนตร์ ลาพูดได้ ติดตามวิถีชีวิตบรรดาตัวละครแฟนซีเหล่านี้ว่าใช้ชีวิตอย่างไรที่อาศัยหลังกำแพงสูงและสวยงามที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางสนามกว้างของปราสาท ขณะที่คุณก้าวเข้าสู่ประตูโค้งทีงดงามของปราสาทฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก มาร่วมผจญภัยไปกับเชร็ค ดองกี้ และเจ้าหญิงฟิโอน่า ไปกับการชมภาพยนตร์เชร็ค 4 มิติ และได้สัมผัสความเคลื่อนไหวของที่นั่งเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม เสมือนคุณร่วมเดินทางในเทพนิยายผจญภัยนี้ไปกับตัวละครสุดโปรดของคุณกับเรื่องเชร็ค

— จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์  การผจญภัยกลางสายน้ำ เพื่อหนีการตามล่าจากทีเร็กซ์

— รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ ปิรามิดและเสาหินโบราณตั้งตระหง่านท้ากาลเวลารอให้คุณเยี่ยมชมอียิปต์ยุคปี1930 ซึ่งเป็นยุคทองแห่งการค้นพบของชาวอียิปต์ การเผชิญหน้ากับมัมมี่ที่โกรธแค้นบนรถไฟเหาะเขย่าโสตประสาทแห่งแรกของโลก บุกตลุยความมืดมิด รายล้อมด้วยลูกไฟขนาดใหญ่ แมลงปีกแข็ง และกองทัพนักรบมัมมี่ ที่คุณจะเอาชีวิตรอดจากอำนาจแห่งคำสาปของอิมโฮเทพได้หรือไม่

— วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28  สร้างจากภาพยนตร์สุดฮิต “วอเตอร์เวิลด์” พบการแสดงผาดโผนท้ามฤตยูของเหล่าสตันท์ การระเบิดอันน่าตื่นเต้นหวาดเสียวในการแสดงทางน้ำแบบสดๆที่กระชากอารมณ์ของคุณ

—ไซไฟซิตี้ เมืองแห่งอนาคตได้ก่อกำเนิดแล้วที่นี่ คุณจะได้สัมผัสกับมหานครแห่งความมีชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยความสะดวกสบายสมัยใหม่ ขณะที่คุณก้าวเท้าสู่ประตู ไซไฟซีตี้ พบกับเครื่องเล่นเอคเซลเลอเรเตอร์เพื่อวัดความกล้าขณะถูกหมุนควงสว่านอย่างบ้าคลั่งบนเครื่องเล่นที่หมุนส่ายไปมา

— ฮอลลีวู้ด พบกับแพนเทจฮอลลีวู้ดเธียเตอร์ แหล่งรวบรวมความบันเทิงสไตล์บรอดเวย์ที่ดีที่สุด เหลียวมองเหล่าดาราพร้อมเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารและร้านค้าหลากหลายคอนเซ็ป  

— ความสนุกจบลงที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เราจะพาท่านไปพบ ถนนคนเดินแห่งความบริเวณบันเทิง ได้ที่ Festive Walk เปิด

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่าน

เที่ยง           ä อาหารกลางวัน รับประทานในยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ-แบบคูปอง

(ä อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ)

ã     เข้าพัก Quality Hotel Singapore : Address 201 Balestier Road Singapore 329926 

ã     Tel: (65) 6355 9988   Website: http://www.qualityhotelmarlow.com.sg/ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    สิงคโปร์ Ø อิสระช้อปปิ้ง / กลับกรุงเทพฯ

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก

อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง กับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง CENTER POINT, ORCHARD

CENTER, LUCKY PLAZA. CK TUNG, OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดังต่างๆ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านออก

เดินทางสู่สนามบินชางฮี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

(ä อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ )

22.45  Q เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD2932

00.10      ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…..O

óóó óó óóó

อัตราค่าบริการนี้รวม:

- ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Air Asia (FD) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ--- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามข้อกำหนดของสายการบิน

-ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

 ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด

ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300 บาท /ท่าน

(หมายความว่า ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  = 300 บาท ต่อทริปนี้ค่ะ)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง:

·    รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ( Join Tour )

·    ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาทต่อผู้เดินทาง ภายใน 48 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUE DATE หลังจากที่ได้ทำการจอง

 พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

· ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

·     เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

·     เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1.) ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

          1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน  
        1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น


        1.4 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด 
          1.5 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ

             ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

      2.) ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.4 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความ

            ผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

            ดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.5 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียม

            ความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

      3.) กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด             ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 

เงื่อนไขการยกเลิก :

·   เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำ

   ได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง

·   กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา

·   กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 3วันทำการหรือNO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

·   เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

 

หมายเหตุ :

1.    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน  เป็นสำคัญ

2. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่

   อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติ

   ฯลฯและการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี

   อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

3. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุ

   ที่นั่งด้วยตนเอง

* เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ *

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา