หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> เนปาล >>NE17301-NEPAL 5 DAYS TG - FEB-DEC 2557

NE17301-NEPAL 5 DAYS TG - FEB-DEC 2557 

         ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันบริสุทธิ์ งดงาม  หุบเขาแห่งมรดกโลกที่ยังคงมีชีวิตชีวานั่นคือหุบเขากาฐมาณฑุ สัมผัสอารยธรรมอันยาวนานและความงดงามของวัด วัง แบบทั้งฮินดู พุทธแบบมหายานตันตระวัชรยาน ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของประเทศเนปาล พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเนวารีที่มีจิตมิตรไมตรีที่มีน้ำใจ ดินแดนที่ถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าเป็นมงกุฎของโลกเพราะมียอดเขาเอเวอร์เรสที่สูงที่สุดในโลก ดินแดนที่นักพิชิตยอดเขาต่างฝันที่จะเดินทางมา เนปาล เป็น 1 ในประเทศท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เนปาลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งศรัทธาทวยเทพ .. เปิดประตูสู่เนปาล

 

**พิเศษ** เข้าสักการะเทพธิดากุมารีเมืองปาทัน  **พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม  **พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง**พิเศษ** บินการบินไทย**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง**พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋**พิเศษ** เข้าชมวัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ**พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองเนปาลพร้อมบริการอาหารพื้นเมือง

 

 

 

 

 

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

กาฐมาณฑุ

BKK – KTM

TG 319

10.15 – 12.25

วันที่ 3

โภครา

กาฐมาณฑุ

PKR – KTM

 

 

วันที่ 5

กาฐมาณฑุ

กรุงเทพฯ

KTM – BKK

TG 320

13.30 – 18.15 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

จำนวน/กรุ๊ป

14 -18 กุมภาพันธ์ 2557

39,999.-

20 ท่าน

4 – 8 เมษายน 2557

39,999.-

20 ท่าน

12 – 16 เมษายน 257

40,999.-

21 ท่าน

1-5/10-14 พฤษภาคม 2557

39,999.-

17 ท่าน

11 -15 กรกฎาคม 2557

39,999.-

17 ท่าน

9 -13 สิงหาคม 2557

39,999.-

17 ท่าน

23 – 27 ตุลาคม 2557

40,999.-

20 ท่าน

5 – 9 ธันวาคม 2557

40,999.-

20 ท่าน

10 -14 ธันวาคม 2557

40,999.-

20 ท่าน

28 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

40,999.-

30 ท่าน

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             กรุงเทพฯ – เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

08.00 น.

คณะเดินทางพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สำหรับเช็คอินกรุ๊ป สายการบินไทย

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมินทร์+น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ

10.35 น.

ออกเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 (อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน)

12.45 น.

ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ นำท่านเข้าสู่โรงแรม เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.15 ชั่วโมง

บ่าย

 

 

 

นำท่านเดินทางไปชม สถูปสวะยัมภูนาถ หรือ วัดลิง จุดชมวิวหุบเขากาฐมาณฑุ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ องค์สถูป มีอายุ 2,000 กว่าปี องค์สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลเหลือง เหนือทรงโอคว่ำขึ้นไปเป็นแทนบัลลังก์สี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสี “ดวงตาแห่งปัญญา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2522 ชมวัดธิเบต วัดฮินดู ประทักษิณองค์สถูปขอพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง  ชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์และพระราชวังหนุมานโธกาหอพสันตปุร์ ในอดีตใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์และพระราชพิธีเสด็จออกชมการสวนสนาม นมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู กาฐมาณฑป สร้างขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่ 12 เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ วังหนุมานโธกา ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวังวัดฑเลจูสร้างถวายแด่เทวีฑเลจูภาวณีเทพประจำองคพระมหากษัตริย์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน 

เข้าพักที่โรงแรม Himalaya Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

โปรดเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อใส่เสื้อผ้า 2 ชุดสำหรับไปเมืองโภครา ชุดนอน 1 ชุด ชุดใส่วันกลับ 1 ชุด กระเป๋าใบใหญ่เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะนำไปฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกาฐมาณฑุ รับคืนเมื่อกลับมาจากเมืองโภคราเนื่องจากสายการบินภายในประเทศเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก 18 ที่นั่งและ 30 ที่นั่ง

 

 

วันที่สอง      เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองโภครา   โดยรถ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม **พิเศษ!! บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   ออกเดินทางสู่เมืองโภครา ระหว่างเส้นทางจากเมืองกาฐมาณฑุไปโภครา ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทของชาวเนปาลีและวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันงดงามของแม่น้ำสลับกับภูผาใช้เวลาเดินทางประมาณ 5  ชั่วโมงค่ะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ริเวอร์ไซด์ สปริง รีสอร์ท ระหว่างทาง

**พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ

บ่าย

 

 

เดินทางต่อ เมืองโภครา เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสองของเนปาล  เป็นจุดชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันตกได้ใกล้ที่สุด หุบเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง  นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนปาล หากอากาศดีท่านสามารถเห็นยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูง 6,993 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอรรณาปุรณะ รอบๆทะเลสาบสัมผัสกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ดอกไม้ ต้นไม้นานาชนิด ล่องเรือไปเรื่อยๆ ถึงเกาะกลางทะเลสาบ ชมวัดบาราฮิ สักการะเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองโภครา ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์ แด่เทพธิดา

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม **พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ

พักที่

พักที่โรงแรม Pokhara  Grand Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม          เมืองโภครา – เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองปักตะปุร์– ยอดเขาดุลิเคล

ตี 4

นำท่านเดินทางสู่ เขาซารางก็อต เพื่อชมพระอาทิตย์ยามเช้าและยอดเขามัจฉาปูชเรหรือยอดเขาหางปลา  ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอดยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก และวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย        เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโภครา ระหว่างทางแวะวัดของเทพธิดาบินดาบาซินี   เทพธิดาที่ชาวเนปาลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เดินทางกลับโรงแรม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  **พิเศษ!! บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  

 

 

 

 

หลังอาหารเช้าชม น้ำตกเดวี น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามคนที่ตกลงไป ความมหัสจรรย์ของตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร ศูนย์อพยพชาวทิเบตท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา ชมวิธีการทำพรมพื้นเมือง  ช้อปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ  แม่น้ำเซติ แม่น้ำนมสีขาว ที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านใต้ดินเมืองโภครา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม **พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ

14.30 น.

เดินทางกลับเมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบิน Yeti  Airlines

 

เดินทางสู่ “เมืองปักตะปุร์” หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และเครื่องปั้นดินเผา ชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ประตูทองคำพระราชวัง 55 พระแกล  ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตริย์ภูปตินทระ  มัลละ  วัดไภราพนาถ สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม ปางหนึ่งของพระศิวะ วัดมณฑปญาฏะโปละ เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ลานเครื่องปั้นดินเผา ชมวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขาดุลิเคล จุดชมวิวเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันออกและตะวันตก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท **พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ

พักที่

พักที่ Himalayan Holizon  Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่         ยอดเขาดุลิเคล – เมืองปะฏัน – เมืองกาฐมาณฑุ  

ปลุกตื่น

ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ สัมผัสเทือกเขาหิมาลัย ยอดเขาที่สูงกว่า 8000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้แก่ โลโฮเซ อันดับ 4, มกาลู อันดับ 5, โชโอยู อันดับ 6, มนัสลู อันดับ 8 และยอดเขาเอเวอเรสต์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท **พิเศษ!! บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   เดินทางกลับสู่เมืองกาฐมาณฑุ

 

วัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ ตัววัดตั้งอยู่ในลานกว้างมีรูปสลักหินจากสมัยลิจฉวีอยู่เป็นจำนวนมาก(ศตวรรษ ที่ 4-9) จัดได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปะเนวารี งานชิ้นเอกแทนองค์เทพวิษณุ คือเทวรูปพระวิษณุในอวตารนรสิงห์ ซึ่งมีเศียรเป็นสิงห์ในท่าพิชิตกษัตริย์แห่งหมู่มารเทวรูปพระวิษณุสิบเศียร สิบกร และพระวิษณุวิกรานทะ ซึ่งมีร่างเป็นคนแคระหกกรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชม พุทธนิลกัณฐะ รูปสลักหินของพระวิษณุ (Lord Vishnu) ในท่านอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยงูกลางเกษียณสมุทร จัดได้ว่าเป็นงานแกะสลักหินฝีมือเยี่ยมในยุคลิจฉวี (Lichchhavi period) รูปสลักอายุกว่า 5 ปี ศตวรรษนี้ตั้งอยู่กลางของสระน้ำเล็กๆทำให้ดูเหมือนลอยอยู่เหนือน้ำ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน **พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ

บ่าย

 

 

 

เดินทางสู่เมืองลลิตปูร์หรือเมืองปะฏัน ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร  เมืองนี้สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับยกย่องเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านกราบสักการะเทพธิดากุมารีเมืองปาทัน (หมายเหตุ หากท่านเดินทางไปทำกิจธุระนอกวัง ทางเราขออนุญาตยกเลิกการเข้าพบ โดยมิสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ) เดินชมจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ สร้างในศตวรรรษที่ 16-18 วัดพระกฤษณะ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ทำจากหินทั้งหมด 21 ยอด วัดกุมเภสวอร์วัดพระศิวะเป็น มีหลังคา 5 ชั้นลดหลั่นกัน สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ชัยฐิติ มัลละ วัดทอง เป็นวัดในพุทธศาสนา สร้างในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์บัสการ์ เวอร์มาร์ ซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์ เจดีย์มหาโพธิ์ จำลองจากเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างในศตวรรษที่ 15 นำท่าน 

ชม วัดปศุปตินาถ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่ 5  แต่ได้ถูกทำลายโดยชาวมุสลิม หลังจากนั้นพระเจ้าภูบาลสิงห์มัลละได้สร้างขึ้นใหม่ในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อถวายแด่พระศิวะในปางปศุปตินาถในปางเทพเจ้าแห่งสัตว์วัดแห่งนี้ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลฉลองวันเกิดของพระศิวะที่เรียกกันว่าศิวะราตรี ผู้ที่เลื่อมใสนั้นจะมาร่วมพิธี และในช่วงอื่นนั้นก็จะมีผู้คนมากราบไหว้พระศิวะที่ปศุตินาถตลอดปี โดยจะมีรูปของ ลิงกัม (ลึงค์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ในปางอวตารปศุปตินาถ วิหารหลักสร้างโดยกษัตริย์สุภาสพาเดวาและบูรณะโดยคงคาเทวี ฝั่งตะวันออกของวัดมีแม่น้ำบักมาตีไหลผ่าน วัดนี้เป็นสถานที่เผาศพของชาวเนปาล แม้แต่กษัตริย์ก็ยังนำพระศพมาเผาที่นี่ เพราะเชื่อว่าแม่น้ำบักมาตีจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดีย ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดนี้อยู่ห่างจากนครกาฐมาณฑุไปทางตะวันออกประมาณ 5 กม. วัดนี้ผู้ที่ไม่ได้นับถือฮินดูจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าบริเวณวัด  ช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทาเมล แหล่งรวมของที่พักและร้านอาหาร สินค้าแนะนำ โปสการ์ดรูปวิวทิวทัศน์และสถานที่ท่องเที่ยว รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ พรม กระเป๋านานาชนิด หมวกไหมพรม เสื้อยืด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงระบำเนปาลีที่ภัตตาคาร

 **พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ

พักที่

พักที่โรงแรม Himalaya Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

วันที่ห้า       เมืองกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ก่อนกลับ ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลที่ “สถูปโพธินาถ” เป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลและเป็นมรดกโลก บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนชาวพุทธทิเบตที่อพยพเข้ามาเมื่อปี ค.ศ. 1959

10.30 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ

13.50 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพมหาคร  โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 320 (อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน)

18.25 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Optional tour  พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์และสัมผัสเทือกเขาหิมาลัยอย่างใกล้ชิด ด้วยการขึ้นเครื่องบิน  Mountain Flight  จ่ายเพิ่มท่านละ 200 USD

 

ค่าบริการท่านละ

เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

14 -18 กุมภาพันธ์ 2557

39,999.-

38,999.-

37,999.-

6,999 บาท

4 – 8 เมษายน 2557

39,999.-

38,999.-

37,999.-

6,999 บาท

12 – 16 เมษายน 257

40,999.-

39,999.-

38,999.-

6,999 บาท

1-5/10-14 พฤษภาคม 2557

39,999.-

38,999.-

37,999.-

6,999 บาท

11 -15 กรกฎาคม 2557

39,999.-

38,999.-

37,999.-

6,999 บาท

9 -13 สิงหาคม 2557

39,999.-

38,999.-

37,999.-

6,999 บาท

23 – 27 ตุลาคม 2557

40,999.-

39,999.-

38,999.-

6,999 บาท

5 – 9 ธันวาคม 2557

40,999.-

39,999.-

38,999.-

6,999 บาท

10 -14 ธันวาคม 2557

40,999.-

39,999.-

38,999.-

6,999 บาท

28 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

40,999.-

39,999.-

38,999.-

6,999 บาท

หมายเหตุ หากคณะเดินทาง 10 - 14 ท่าน ไม่ถึง 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ทางบริษัทฯขอเก็บเพิ่มท่านละ 3000 บาท

 

ค่าบริการรวม :

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินไทย

• ตั๋วเครื่องบินกลับ โภครา-กาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ

• ค่าวีซ่าเนปาล

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4 ดาว  (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

• แจกน้ำดื่มวันละ 2 ขวด

ค่าบริการไม่รวม :

*ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานบริการยกกระเป๋าวันละ  5 ดอลล่า รวม 5 วัน 25 เหรียญดอลล่าสหรัฐและ *ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 250 บาทต่อท่าน

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า        

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 1 รูป)

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ

เดินทางอย่างน้อย 21  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี

มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน          เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และ

 

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา